Sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek 8 lutego o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 rozpocznie się sesja Rady Miasta Kielce.

OGLĄDAJ TRANSMISJĘ NA ŻYWO

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 11 stycznia 2024 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kielce.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2024-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024 rok;

3) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie akcji w Korona Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach;

4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

5) projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji;

6) projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kielce do realizacji projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027;

7) projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kielce do realizacji projektu pn. „SAB + Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027;

8) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej;

9) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego świadczących usługi na rzecz miasta Kielce;

10) projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udział w zajęciach organizowanych w Klubach „Senior+" w Kielcach;

11) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na terenie miasta Kielce na lata 2024-2030;

12) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach oznaczonej numerem działki 2157, obr. 0007;

13) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Orląt Lwowskich;

14) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Górniczej działka nr 527/8, obr. 0009;

15) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVII/1128/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 17 lutego 2022 r., zmienionej uchwałą Nr LXXXI/1631/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 14 września 2023 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Kielce;

16) projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na dz. nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach;

17) projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

18) projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

19) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Miasta Kielce na lata 2024 – 2028;

20) projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Kielce za rok 2023;

21) projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania członka Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach;

22) projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach;

23) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Kielce porozumienia, określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej;

24) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy 2 Korpusu Polskiego rondu w Kielcach;

25) projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości;

26) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg;

27) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg;

28) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków;

29) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponaglenia.

7. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony