Sesja Rady Miasta Kielce

Planowany porządek sesji Rady Miasta Kielce, która odbędzie się w 22 kwietnia 2021 roku o godz. 9.00 w TRYBIE ZDALNYM w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Omówienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu 18 marca 2021 r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.
5. Stanowisko Prezydenta Miasta Kielce dotyczące perspektyw Miasta Kielce wynikających z przyjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+".
6. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Kielce za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045;
2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 rok;
3) projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Kielce w ramach repatriacji obywateli Republiki Kazachstanu polskiego pochodzenia;
4) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
5) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/493/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w Kielcach na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
6) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach;
7) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat;
8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Tarasowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
10) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Tatrzańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
11) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Obrzeżnej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
12) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. 1 Maja oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
13) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Zgoda oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
14) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Tarasowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dot. cz. dz. nr 70/2 - obręb 0027);
15) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy alei Legionów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dot. dz. nr 190/2 - obręb 0023);
16) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Seminaryjskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
17) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu zabudowanego położonego w Kielcach przy ulicy Solnej;
18) projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Mazurskiej 48;
19) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Leofflera (dz. nr 767/1, obr. 0006);
20) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Duńskiej (dz. nr 1423, obr. 0024);
21) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Karola Henryka Kadena (obręb 0020, działka nr 342/2);
22) projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową na działce nr ewid. 356 obręb 0016 przy ulicy Złotej w Kielcach;
23) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy im. adwokata Świętosława Krawczyńskiego skwerowi w Kielcach;
24) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kielce a Gminą Mniów w sprawie organizacji w roku szkolnym 2020/2021 nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej;
25) projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kielce oraz określenia granic ich obwodów;
26) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 5 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej poprzez zmianę statutu;
27) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 12 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej poprzez zmianę statutu;
28) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 13 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej poprzez zmianę statutu;
29) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 15 w Kielcach i utworzeniu o tej nazwie jednostki budżetowej poprzez zmianę statutu;
30) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy Nr 17 w Kielcach poprzez zmianę statutu;
31) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Samorządowy „Uśmiech Malucha" w Kielcach poprzez zmianę statutu;
32) projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach;
33) projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku;
34) projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej w formie gorącego posiłku w środowiskowych domach samopomocy na terenie Gminy Kielce;
35) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/96/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015 r.;
36) projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej w 2021 roku na zadania służące ochronie zasobów wodnych i zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Kielce;
37) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Praw Kobiet" skwerowi w Kielcach;
38) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Edwarda Modrzejewskiego" skwerowi w Kielcach.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony