Specjalistyczny transport dla osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuję, że w 2023 roku na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego nadal realizowany jest transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych. Ma on na celu pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom Kielc w pokonywaniu trudności w poruszaniu się i korzystaniu z innych środków transportu.

Usługi transportowe umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami prawidłowe funkcjonowanie w sferze społecznej i zawodowej. Uprawnionymi do korzystania ze specjalistycznego transportu są osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Kielce:

• posiadające znaczny stopień niepełnosprawności wydany z tytułu:

- upośledzenia narządu ruchu (05-R),

- chorób neurologicznych (10-N),

- chorób narządu wzroku (04-0),

- innych schorzeń.

• posiadające I grupę inwalidzką przyznaną przez stosowny organ,

• dzieci do 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenie, rehabilitacji i edukacji;

• w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość korzystania z usług przez osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu schorzeń narządu ruchu.

Usługi transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych świadczone są:

- w dni robocze od 7.00 do 19.00

- w soboty i niedziele od 8.00 do 15.00, o ile w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny, do godz. 8.00 zgłoszone zostało zlecenie transportu.

Zlecenia transportu przyjmowane są wyłącznie przez dyspozytora pod numerem telefonu 534 799 972.

Zapisy na realizację usługo transportowej odbywają się według kolejności zgłoszeń w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zlecenia jednorazowe przyjmowane są z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wysokość opłat za przejazd samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych wynosi:

- 10,80 zł (brutto) za pierwszą godzinę przejazdu,

- 5,40 zł (brutto) za każde rozpoczęte 30 minut przejazdu.

Za każdy przejazd wystawiona jest faktura VAT, na podstawie której dokonywane są wpłaty na wskazane konto bankowe.

Usługa transportu nie pełni funkcji transportu medycznego ani transportu sanitarnego.

Powrót na początek strony