Środki ochrony osobistej dla kieleckich szkół

Miasto zakupi dodatkowe środki ochrony osobistej, które przekazane zostaną kieleckim szkołom.

Na ten cel Gmina Kielce otrzymała dofinansowanie w wysokości 346.888,55 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Pieniądze pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020.

Miasto realizuje projekt pn.: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce.

Przedmiotem projektu jest zakup środków ochrony indywidualnej (np. maseczki, przyłbice, kombinezony, gogle, fartuchy ochronne), sprzętu jednorazowego użytku, drobnych urządzeń, niezbędnych do działań na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz środków do dezynfekcji przestrzeni publicznych w Kielcach, w tym m.in. przystanków i wiat autobusowych. Projekt obejmuje wsparciem w szczególności: podmioty/osoby zaangażowane w walkę z epidemią COVID-19 oraz prowadzące działania w ramach łagodzenia skutków koronowirusa.

W związku z możliwością pojawienia się dodatkowych środków unijnych na dalsze działania profilaktyczne oraz zwalczające skutki epidemii, projekt został rozszerzony o zakup środków ochrony osobistej, które przekazane zostaną kieleckim szkołom.

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce.
Beneficjent: Gmina Kielce
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020; Oś Priorytetowa 9: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,

Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych
Całkowita wartość projektu: 4.294.013,75 zł
Dofinansowanie: 3.649.907,97zł
Wkład własny: 644 105,78 zł

RPO EFS.png

Powrót na początek strony