Stypendia dla najzdolniejszych maturzystów, którzy wybrali kieleckie uczelnie

2 października br. rusza nabór wniosków o stypendia w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce. Wsparcie finansowe może otrzymać 100 osób.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce.

Program jest skierowany do wszystkich maturzystów z najwyższą średnią, którzy zdecydowali się kontynuować naukę na jednej z uczelni wyższych w Kielcach, pochodzących zarówno z Kielc, jak i innych miast – również z zagranicy.

W roku akademickim 2023/2024 wnioski o przyznanie stypendium należy składać w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pok. nr 12 w terminie od 2 do 20 października 2023 r.

Prawo do składania wniosku o przyznanie stypendium przysługuje studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1. posiada status studenta pierwszego roku uczelni mającej siedzibę w mieście Kielce,

2. uzyskał z egzaminu maturalnego wynik przynajmniej 75% liczony jako średnia z 2 wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym lub uzyskał tytuł finalisty lub laureata turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do wniosku należy przedłożyć:

1. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta I roku studiów stacjonarnych na uczelni w Kielcach,

2. kserokopię świadectwa maturalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę – studenta,

3. uwierzytelnione tłumaczenie świadectwa maturalnego w przypadku świadectw wydanych w innym języku niż polski,

4. oświadczenie o numerze rachunku bankowego,

5. kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających uzyskanie nagród, odznaczeń i wyróżnień w poszczególnych dziedzinach aktywności studenta lub monografię wykonaną przez wnioskodawcę z opisem działań i osiągnięć z zakresu szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, ekonomicznej, przedsiębiorczości i wolontariatu.

Programem może zostać objętych maksymalnie 100 osób. Miesięczna kwota stypendium wynosi 500 zł. W ubiegłym roku do Urzędu Miasta Kielce wpłynęło 81 wniosków o przyznanie stypendiów. Wsparcie finansowe otrzymało 76 osób. 

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pok. nr 10 oraz 504 nr tel. 36-76-635, 36-76-637 oraz na stronie Urzędu Miasta Kielce w zakładce Dla Studenta.

Powrót na początek strony