Stypendia dla studentów z Winnicy na Ukrainie

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce informuje o naborze wniosków o przyznanie Stypendium Miasta Kielce na rok akademicki 2014/2015 dla studentów jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc - Winnicy na Ukrainie.

 

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje studentom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:


a) posiadają status studenta jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach,
b) są absolwentami szkoły średniej lub wyższej w Winnicy na Ukrainie,
c) w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczyli dany rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium (nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów),
d) nie przebywają na urlopie, którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście w sekretariacie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 (pok. Nr 603) w terminie 1-15 października 2014 r. lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1.


Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:


1. świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły średniej lub wyższej mającej swoją siedzibę w Winnicy na Ukrainie (może być także odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez jednostkę wystawiającą dokument lub wnioskodawcę),
2. oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium.


Ważne!

 

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Stypendium może zostać przyznane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.

 

Szczegółowe informacje w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu ul. Strycharska 6, pok.  nr 4, nr tel. 36-76-635, 36-76-626.

Powrót na początek strony