Termin III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Informujemy, że dnia 30 września upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, którzy nie wniosą opłaty we wskazanym powyżej terminie mogą wnieść opłatę w terminie dodatkowym tj. do 30 października br. pod warunkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej. Niedokonanie opłaty w terminie skutkować będzie wygaszeniem zezwolenia.

Termin opłaty, o której mowa w art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest terminem zawitym prawa materialnego, który nie podlega przywróceniu. Terminy płatności opłat zostały określone przez ustawodawcę w sposób ścisły i jednoznaczny poprzez kalendarzowe oznaczenie ich daty wpływu. Według orzecznictwa sądów administracyjnych do materialnoprawnych terminów wyłączona jest możliwość zastosowania art. 57§ 4 Kpa. W przypadku dokonywania opłaty, o której mowa w art. 111 ust.1 za termin dokonania opłaty w rozumieniu powołanego przepisu należy uznać dzień przyjęcia polecenia przelewu przez bank, w którym zlecający przelew ma rachunek.

Powrót na początek strony