Trwa nabór do projektu „Reaktywacja”. Wsparcie czeka na przedsiębiorców i osoby bezrobotne

Tylko do końca stycznia Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. czeka na zgłoszenia w ramach obecnej edycji projektu „REAKTYWACJA”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach.

Projekt skierowany jest do:

  • 45 osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w PUP/MUP jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) powyżej 29 r.ż., zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego znajdujących się z szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj., osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki, osoby które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2021 roku wskutek pandemii COVID-19.)
  • przedsiębiorstw tworzących nowe stanowiska pracy dla ww. osób (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie świętokrzyskim)

Przewidziano wsparcie w projekcie obejmuje:

  • doradztwo zawodowe / indywidualny plan działania (4 godziny na uczestnika Projektu);
  • refundację doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
    w kwocie 25 000,00 PLN. Wymagany wkład własny wnoszony przez pracodawcę w kwocie 5 500,00 PLN netto.

Nabory wniosków dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców: trwa do 30 stycznia lub do pełnego zapewnienia uczestników projektu w ramach naborów uzupełniających, których terminy będą publikowane na stronie www.it.kielce.pl

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz aktualne formularze wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie ŚCITT www.it.kielce.pl w zakładce „projekty” – Reaktywacja lub w siedzibie firmy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1.

 

 

Powrót na początek strony