Trwa sesja Rady Miasta Kielce

W czwartek, 18 maja w sali konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, odbędzie się sesja Rady Miasta Kielce. Początek przewidziano na godzinę 9:00.

OGLĄDAJ SESJĘ RADY MIASTA NA ŻYWO

Planowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Omówienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miasta Kielce, które odbyły się w dniach 13 kwietnia 2023 r. i 20 kwietnia 2023 r.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Kielce za rok 2022.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

3) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2023-2045;

4) projekt nr 2 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2023 rok;

5) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie akcji w Korona Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach;

6) projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

7) projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

8) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ul. Cichej;

9) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Rakowskiej i Łukowej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

10) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach w rejonie ulic Wojciecha Kossaka i Wincentego Witosa oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

11) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Zalesie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 609/13 – obręb 0019);

12) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Koneckiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 1617/1 - obręb 0023);

13) projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Kielcach przy ulicy Edwarda Meissnera oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. nr 522/3 - obręb 0009);

14) projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali użytkowych numer LU-1,LU-5,LU-6 oraz LU-7 znajdujących się w budynku położonym w Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej 36;

15) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ulicy Bodzentyńskiej (dz. nr: 373, 374/1, 374/2, 374/6, 374/7);

16) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podnajem lokalu położonego w budynku znajdującym się w Kielcach przy ulicy Olszewskiego 19c;

17) projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym jeden z usługami w parterze, wraz z garażami podziemnymi, murami oporowymi o długości 279,0m, instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, wentylacji mechanicznej, c.o., chłodu, technologią 3 węzłów cieplnych i instalacją oddymiającą w garażach budynków: nr 1 i nr 3 na poziomie 2 oraz budowę drogi pożarowej, na działkach 869/42, 869/66, 869/71, 869/73, 869/76, 869/78 obręb 0008 w Kielcach przy alei J. Szajnowicza-Iwanowa;

18) projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (od 1 do 8 budynków) wraz z usługami i handlem w parterze w części budynków, garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi na działkach Nr ewidencyjny 1169/1, 1169/2, 1169/3, 1169/4, 1184/21, 1168/1, 1168/2, 1168/3 obręb 0024 przy ul. Hauke-Bosaka w Kielcach;

19) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową na działce nr ewid. 356 obręb 0016 przy ulicy Złotej w Kielcach;

20) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z najwyższą średnią za wybieranie kieleckich uczelni;

21) projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 2 i utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Kielcach;

22) projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Kielcach;

23) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego rondu w Kielcach;

24) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Miętowa drodze wewnętrznej w Kielcach;

25) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Szałwiowa drodze wewnętrznej w Kielcach;

26) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Ostrogórska drodze wewnętrznej w Kielcach;

27) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Wolska drodze wewnętrznej w Kielcach;

28) projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Kielce w zakresie ustalenia standardów i zasad zawierania umów w sprawie realizacji inwestycji towarzyszących inwestycjom mieszkaniowym oraz inwestycji budowy lub przebudowy dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową.

7. Informacja Prezydenta Miasta Kielce o pracy między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony