Wspólne działania pomocowe dla obywateli Ukrainy

Wiele osób, organizacji i instytucji włącza się w pomoc obywatelom Ukrainy. W Kielcach realizowany jest szereg projektów, które skierowane są do obywateli Ukrainy, którzy w wyniku rosyjskiej inwazji musieli opuścić swój kraj. Urząd Miasta pozyskał fundusze oraz nawiązał współpracę z organizacjami pozarządowymi, które włączyły się w realizację programów pomocowych finansowanych ze środków zewnętrznych. Temu tematowi poświęcona była konferencja prasowa, która odbyła się w Urzędzie Miasta Kielce.

- Od początku ataku Rosji na Ukrainę, miasto Kielce, Kielczanie jak i cała Polska pomagamy naszym sąsiadom. Jesteśmy dumni z naszych mieszkańców i chcę podziękować wszystkim, którzy włączyli się w tę pomoc. Pierwszym naszym działaniem było nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja Europa – Wschód i zorganizowanie punktu pomocy humanitarnej przy ul. Paderewskiego, kolejnym krokiem było zorganizowanie punktu wydawania żywności przy ul. Turystycznej, podobny otworzył Caritas na ul. Wiśniowej. Jako pierwsi w Polsce przygotowaliśmy Centrum Pomocy Uchodźcom przy ul. Żeromskiego, który oferuje szeroki wachlarz wsparcia. Ta pomoc nadal będzie potrzebna, dlatego sięgamy po środki zewnętrzne, z Ministerstwa Rodziny oraz Urzędu Marszałkowskiego - powiedziała Bożena Szczypiór, zastępca Prezydenta Kielc.

Świętokrzyskie dla Ukrainy

Jednym z programów pomocowych współfinansowanych przez Unię Europejską jest „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. Jego głównym celem jest kompleksowa i zindywidualizowana aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli Ukrainy, co pozwoli im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

- Projekt realizujemy w ramach partnerstwa z Urzędem Marszałkowskim i otrzymaliśmy na niego ponad 9 milionów złotych - powiedziała Magdalena Gościniewicz, dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Głównym działaniem w ramach projektu było otwarcie Centrum Pomocy Uchodźcom przy ul. Żeromskiego 20/24a, gdzie obywatele Ukrainy mogą uzyskać informacje i kompleksową pomoc: psychologiczną, prawną czy związaną z doradztwem zawodowym. W punkcie zapewniony jest dostęp do sprzętu komputerowego i pomoc informatyka, a także tłumacza. Centrum informuje o zasadach uzyskania pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych czy podstawowej opieki medycznej. Prowadzona tutaj jest również rekrutacja do projektów realizowanych na rzecz obywateli Ukrainy.

 - W ramach programu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” po indywidualnej diagnozie potrzeb i problemów integracyjnych, proponowana jest pomoc asystenta w kontaktach z instytucjami i w sytuacjach życia codziennego - mówi Agnieszka Gliździńska, koordynatorka projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy" z kieleckiego MOPR.

W ramach projektu oferowane są różnego rodzaju formy wsparcia, z którego skorzystać będzie mogło tysiąc osób. – Mamy dwie równe grupy docelowe, jedna to obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego, przebywają na terenie miasta Kielce i są w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy programu mogą włączyć do niego swoich najbliższych np. dzieci i osoby starsze, to druga grupa beneficjentów – mówi Agnieszka Gliździńska.

- Oferujemy również kursy języka polskiego dla osób dorosłych, usługę tłumacza ukraińsko-polskiego, tłumaczenie przysięgłe dokumentów, rodzinne wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, poradnictwo prawne, krótkie kursy zawodowe, opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną w czasie korzystania ze wsparcia, wyżywienie podczas zajęć, pomoc socjalno-bytową, organizujemy również zajęcia rekreacyjno-sportowe – dodaje koordynatorka projektu.

- Projekt zakłada również pomoc w zakresie tymczasowego pobytu. Z zasobów miasta otrzymaliśmy 14 mieszkań, które po wyremontowaniu będziemy mogli czasowo udostępnić je obywatelom Ukrainy. W przyszłości staną się one mieszkaniami chronionymi MOPR - powiedziała Magdalena Gościniewicz, dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Rekrutacja do projektu jest ciągła i potrwa do czerwca 2023 roku. Obecnie zgłosiło się 264 osoby, a kolejne 250 oczekuje na włączenie do projektu. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie.

Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje także projekt pn. „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy” finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

- „Razem Możemy Więcej”, to pierwsza edycja tego projektu. W Kielcach jego realizacji podjęły się dwa podmioty: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – informuje Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny, Pełnomocnik Prezydenta do spraw działań miasta na rzecz pomocy dla Obywateli Ukrainy.

- W tym programie chodzi przede wszystkim o pomoc dla obywateli Ukrainy w znalezieniu pracy oraz aktywna integracja społeczna i kulturowa - powiedziała Magdalena Gościniewicz, dyr. MOPR.

- Wsparciem będziemy chcieli objąć obywateli Ukrainy przebywających w Kielcach. Pomoc obejmuje m.in. naukę języka polskiego z elementami orientacji kulturowej i społecznej dla osób dorosłych, aby wesprzeć ich w odnalezieniu się w naszym kraju i ułatwić zintegrowanie się - Angelika Kielczyk, koordynatorka projektu "Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy”.

Dodatkowo planowane jest wsparcie psychologiczne dzieci, wycieczki integracyjne oraz wsparcie tłumacza ukraińsko-polskiego i opieka nad dzieckiem lub osobą zależną w czasie korzystania ze wsparcia.

Projekt skierowany jest do ponad 300 obywateli Ukrainy w tym 120 osób dorosłych i 182 dzieci i młodzieży w wieku 5-17 lat.  Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja do projektu jest ciągła i trwa do grudnia 2023 r.

Równać szanse

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie realizuje projekt pn. „Równać szanse”, wybrany do dofinansowania w konkursie ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”. – Zaproponowaliśmy kilka warsztatów aktywizujących głównie dla kobiet, które w zależności od indywidualnych predyspozycji uczestniczą w warsztatach zawodowych. W ramach projektu utworzone zostało 40 nowych miejsc w kieleckim Centrum Integracji Społecznej – informuje Renata Wicha, prezes Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie.

Proponowane warsztaty: handlowo-administracyjny, porządkowy i pielęgnacji terenów zieleni, opieki nad dziećmi oraz opieki nad osobami niesamodzielnymi. W ramach wsparcia uczestnicy zapewnione mają także: wsparcie psychologa, naukę języka polskiego,  asystenturę pracownika socjalnego, doradztwo zawodowe, pomoc w znalezieniu pracy, opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć, świadczenie integracyjne, a także udział w wydarzeniach i aktywnościach społeczno–kulturalnych.

Program edukacyjno-integracyjny dla dzieci ukraińskich i polskich

 - Od początku wakacji Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju – „Integrujemy Pokolenia” we współpracy z Miastem Kielce realizuje program wakacyjnego wsparcia dla dzieci uchodźców ukraińskich. Program jest finansowany w ramach projektu „Cash-based assistance in response to the humanitarian crisis in Ukraine” przez Amerykańską organizację Care realizowanego przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej - informuje Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny, Pełnomocnik Prezydenta do spraw działań miasta na rzecz pomocy dla Obywateli Ukrainy.

Projekt „Integracja bez granic” skierowany jest do dzieci ukraińskich i polskich w mieście Kielce. To inicjatywa powstała w celu wsparcia dzieci uchodźców z Ukrainy, które po emigracji z kraju spowodowanej wojną znalazły się w trudnej sytuacji.

- Wsparciem objęliśmy blisko 400 dzieci ukraińskich, ale uczestnikami projektu są również dzieci polskie, uczestniczące w zajęciach w Świetlicach Środowiskowych „Cztery Kąty”. Dzięki temu dzieci poprzez wspólne kontakty łatwiej się integrują. W ramach tego projektu zorganizowaliśmy 10 turnusów trzytygodniowych, każdy dzień wypełniony jest różnymi atrakcjami i zajęciami, które odbywają się w placówkach wsparcia dziennego -  mówi Monika Zakrzewska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Integrujemy Pokolenia".

W swoich założeniach projekt ma zapewnić dzieciom lepsze warunki startu w nowym roku szkolnym poprzez zajęcia realizowane w czasie okresu wakacji oraz potencjalnie być kontynuowanym w trakcie roku szkolnego w dostosowanej formie, np. zajęć weekendowych lub podczas dłuższych przerw jak ferie zimowe.

W sposób pośredni projekt ten pomoże również rodzicom uchodźcom, którzy w czasie zajęć organizowanych dla dzieci będą mogli poświęcić swój czas na znalezienie zatrudnienia lub pracę. Program w swoich założeniach obejmuje również uczestnictwo dzieci polskich w celu umożliwienia obu grupom integrację kulturową poprzez wspólne spędzanie czasu i wzajemne poznawanie się. Udział dzieci polskich w programie zostanie określony i sfinansowany w ramach odrębnego porozumienia.

Powrót na początek strony