Wydział Komunikacji informuje

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta informuje, że licencje na przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz licencje na taksówkę, które nie zostały zweryfikowane w ustawowym czasie - z dniem 1 lipca br., stracą swoją ważność.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123) licencje, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowywały ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przedsiębiorcy posiadający licencje, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 2, wydane przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, byli obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedłożyć organowi licencyjnemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Przedsiębiorcy, którzy w wyznaczonym terminie do dnia 31 marca 2024 r. nie złożyli wymaganego wniosku o weryfikację licencji tracą uprawnienia wynikające z przedmiotowych licencji z dniem 1 lipca 2024 r.

W przypadku chęci kontynuowania działalności transportowej należy złożyć wniosek o udzielenie stosownej licencji wraz z kompletem wymaganych dokumentów i opłatą za udzielenie licencji. Wnioski można pobrać z oficjalnej strony Urzędu Miasta Kielce lub w Wydziale Komunikacji Stanowisko ds. Transportu pokój numer 235 (Rynek 1). Telefon kontaktowy 41 3676 235.

Powrót na początek strony