Zawiadomienie dotyczące ochrony obiektów zabytkowych

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia właścicieli, zarządców nieruchomości wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kielce, o konieczności zabezpieczenia swojej nieruchomości na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Działając na podstawie § 88 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2021 poz. 710 ze zmianami) oraz w związku z Rozporządzeniem z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U.2004 Nr 212 poz. 2153), które określa wytyczne dotyczące realizacji przedsięwzięć dokumentujących, zabezpieczających, ratowniczych i konserwatorskich, mających na celu ratowanie zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem.

Zawiadamia się właścicieli/zarządców nieruchomości wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kielce przyjętej Zarządzeniem Nr 419/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kielce o konieczności zabezpieczenia swojej nieruchomości na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Beata Kamińska - Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, II piętro pokój 204 tel. 41 36 76 361.

Powrót na początek strony