Zmiany w świadczeniach dla obywateli Ukrainy

7 czerwca 2024 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 roku.

Ważną zmianą jest przedłużenie legalnego pobytu na terenie RP obywateli Ukrainy do 30.09.2025 r. Tożsamość obywatela Ukrainy będzie potwierdzana wyłącznie w oparciu o ważny dokument podróży (paszport). Uchylono również możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii przy wniosku o nadanie PESEL.

Ustawa wygasza część działań pomocowych, realizowanych przez MOPR w Kielcach, m.in.:

 1. Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy może zostać przyznane podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej, za okres do dnia 30 czerwca 2024 r. Wniosek o świadczenie pieniężne należy złożyć w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.

 2. Osoba użyczająca lokal może w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela Ukrainy do jego opuszczenia, wyznaczając termin na opuszczenie lokalu nie krótszy niż 14 dni. Na wniosek osoby użyczającej lokal lub obywatela Ukrainy wezwanego do opuszczenia lokalu, wojewoda może zapewnić pomoc polegającą na zapewnieniu zakwaterowania zbiorowego, za które uznaje się zakwaterowanie w obiekcie, w którym przebywa co najmniej 10 osób lub w obiektach będących własnością lub przedmiotem trwałego zarządu jednostek sektora finansów publicznych i całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Na terenie Kielc nadal działają:

 • Punkt Recepcyjny (czynny całą dobę) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, tel. +48 41 342 11 81;
 • Całodobowa infolinia: +48 41 342 12 14;
 • Punkt informacyjny (czynny całą dobę) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (al. IX Wieków Kielc 3) tel. +48 41 342 12 14.

Uchylono podstawę do uzyskania przez obywatela Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Jednocześnie w ustawie pozostawiono możliwość przywrócenia tego świadczenia, w drodze wydania stosownego rozporządzenia, w razie wzmożonego napływu obywateli Ukrainy.

Obywatele Ukrainy zachowują uprawnienia do świadczeń pomocy społecznej na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przy czym: obywatel Ukrainy ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej zobowiązany jest do złożenia oświadczenie, że ww. oraz członkowie jego rodziny nie są osobami:

a. posiadającymi

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt tolerowany,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

b. którzy złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone oraz zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1504) lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą,

c. którzy korzystają z ochrony czasowej na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy.

Pełna treść informacji dostępna jest pod linkiem: Informacja o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. - nowelizacja przepisów pomocowych dla obywateli Ukrainy.

Komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Powrót na początek strony