Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Sposób powoływania i funkcjonowania Powiatowych i Wojewódzkich Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych regulują przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania Rady należy:
1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. ocena realizacji programów,
4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład Rady stanowi 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent Miasta. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kielcach

1. Andrzej Janowski - Przewodniczący
2. Kamil Suchański - Wiceprzewodniczący
3. Paweł Słowik - Sekretarz
4. Anna Kopcińska-Wielgus - Członkini
5. Szczepan Skorupski - Członek

Jednym z większych sukcesów naszej Rady jest doprowadzenie do powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami, którym został Jerzy Pióro. Rada ściśle z nim współpracuje i konsultuje praktycznie wszystkie nasze działania. Pełnomocnik Prezydenta pełni rolę łącznika pomiędzy Radą, a urzędnikami i instytucjami publicznymi, do których trafiają spostrzeżenia i uwagami dotyczące kwestii dostępności i usuwania barier architektonicznych.

Rada konsultuje zarówno nowo projektowane inwestycje, jak też wskazuje rzeczy, które należy poprawić oraz prowadzi audyt obiektów oddawanych do użytku pod kątem dostępności. Ściśle współpracuje z MZD, ZTM oraz Wydziałem Inwestycji UM. Podejmuje także rozmowy ze Strażą Miejską, Policją, Zielenią Miejską, Geoparkiem. Pod kątem dostępności oceniała Instytut Designu czy Dom Praczki, Muzeum Zabawek i Zabawy, KCK oraz projekt remontowanych budynków Teatru Żeromskiego oraz Teatru Kubuś. Reaguje na bieżące zgłoszenia niepełnosprawnych Kielczan przekazując sprawy do Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami Jerzego Pióry.

Kalendarium dotychczasowych działań 

2023

 1. 10 stycznia 2023 - XVI Posiedzenie Rady
 2. 3 lutego 2023 - wizja lokalna dot. budowy w ramach Budżetu Obywatelskiego boisk przy Zespole Szkół Informatycznych ul. Warszawska
 3. 16 lutego 2023 - spotkanie z przedstawicielami Politechniki Świętokrzyskiej;
 4. 20 lutego 2023 - spotkanie z przedstawicielami Zieleni Miejskiej - tematy: parking przy Kadzielni, odśnieżanie i utrzymanie chodników oraz miejsc dla OzN zimą;
 5. 22 lutego 2023 - spotkanie w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90: temat: rozpropagowanie wśród uczniów szkoły gry w Boccia;
 6. 23 lutego 2023 - spotkanie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami w Kielcach, ul. Śląska 11A
 7. 2 marca 2023 - XVII Posiedzenie Rady - opinia Rady ws. rodzaju zadań realizowanych zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dla Miasta Kielce
 8. 15 marca 2023 - spotkanie z Wydziałem Promocji Miasta oraz młodzieżą z II LO "Norwida" w sprawie kampanii edukacyjnej dot. parkowania hulajnóg elektrycznych
 9. 29 marca 2023 - spotkanie w MOPR dot. kryteriów naboru do Programu "Asystent Osoby Niepełnosprawnej"
 10. 17 kwietnia 2023 - przedstawienie Raportu ze stosowania Standardów Dostępności przed Komisją Gospodarki Komunalnej i Środowiska Rady Miasta Kielce
 11. 19 kwietnia 2023 - wizja lokalna z Dyrektorem MZD inwestycji przy Al. Solidarności/ul. Tysiąclecia
 12. 25 kwietnia 2023 - spotkanie z p. Komendant Straży Miejskiej ws. nieprawidłowego parkowania pojazdów i hulajnóg elektrycznych, podjęcie współpracy przy kampaniach edukacyjnych w tym zakresie
 13. 28 kwietnia 2023 - spotkanie w GDDKiA dot. budowy drogi S74

2022

 1. 22 marca 2022 - XV Posiedzenie Rady (posiedzenie zdalne) - opinia Rady ws. rodzaju zadań realizowanych zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych dla Miasta Kielce. 
 2. 29 marca .2022 - wizja lokalna "Zielona rewitalizacja Kielc", Rynek
 3. 4 kwietnia 2022 - spotkanie w Wydziale Inwestycji UM Kielce, ul. Strycharska, dot. stosowania Standardów Dostępności przy inwestycjach realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego
 4. 19 kwietnia 2022 - Raport ze stosowania Standardów Dostępności przed Komisją Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska RM Kielce
 5. 27 kwietnia 2022 - spotkanie z Dyrektorem Poczty Polskiej dot. dostępności chodnika przed budynkiem Poczty, w czasie remontu Dworca Kolejowego
 6. 5 maja 20022 - wizja lokalna dot. dostępności budynku UM przy ul. Strycharskiej
 7. 9 maja 2022 - wizja lokalna dot. dostępności budynku UM przy Rynku
 8. 1 lipca 2022 - wizja lokalna dot. dostępności okolic Przychodni Na Stoku
 9. 16 lipca 2022 - udział przedstawiciela Rady w Dniu Otwartym w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kielcach
 10. 5 września 2022 - spotkanie w UM ul. Strycharska, z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej, dot. projektu schodów przy Zalewie
 11. 7 września 2022 - spotkanie z Dyrektorem PKP PLK w Kielcach dot. dostępności remontowanego Dworca Kolejowego
 12. 12 września 2022 - 5 września 2022 - spotkanie w UM ul. Strycharska, z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej, dot. projektu schodów przy Zalewie
 13. 2 września 2022 - spotkanie terenowe z przedstawicielami Wydziału Inwestycji UM, dot. odbioru boiska przy ul. Kredowej
 14. 4 października 2022 - wizja lokalna przy ul. Żytniej dotycząca inwestycji zazieleniającej okolice Hali Widowiskowo-Sportowej w ramach Budżetu Obywatelskiego
 15. 10 października 2022 - wizja lokalna dot. oznaczeń FON przy ul. Sandomierskiej
 16. 17 października 2022 - spotkanie z Dyrektorem MOSiR -  wizja lokalna dotycząca dostępności Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej
 17. 17 października 2022 - współorganizowane przez Radę spotkanie edukacyjne dla Głuchych i Słabosłyszących, dotyczące profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych
 18. 4 listopada 2022 - spotkanie z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. OzN oraz przedstawicielami MOPR oraz Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UM Kielce
 19. 5 listopada 2022 - współorganizowane przez Radę II spotkanie edukacyjne dla Głuchych i Słabosłyszących, dot. profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych (warsztaty, badania przesiewowe)
 20. 8 listopada 2022 - spotkanie z Dyrektorem MZD dot. dostępności ITS
 21. 27 grudnia 2022 - spotkanie w MZD dot. dostępności inwestycji realizowanych w ramach "Polskiego Ładu"

2021

 1. 12 stycznia.2021 - XII Posiedzenie Rady (posiedzenie zdalne) - na posiedzenie zaproszono p. Wiceprezydent Miasta Bożenę Szczypiór. Rada sprawozdała się z rocznej działalności.
 2. 19 marca 2021 - wizja lokalna na terenie boiska przy Szkole nr 25. Temat: realizacja inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 3. 24 marca 2021 - XIII Posiedzenie Rady (posiedzenie zdalne) - opinia Rady ws. rodzaju zadań realizowanych zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych dla Miasta Kielce. 
 4. 13 kwietnia 2021 - wizja lokalna przy Zalewie Kieleckim, remont schodów
 5. 15 grudnia 2021 - XIV Posiedzenie Rady (posiedzenie zdalne)

2020

 1. 4 lutego - spotkanie Tymczasowej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami ze Środowiskiem OzN w siedzibie Stowarzyszenia "Przyjazne Kielce"
 2. 18 lutego - Posiedzenie #1 - wybór 5 Członków Rady spośród 6 zaproponowanych Kandydatów
 3. 24 lutego - Posiedzenie #2 - ukonstytuowanie się Rady, wybór Prezydium Rady
 4. 9 marca - Posiedzenie #3 - rozmowa z Kandydatem na Pełnomocnika Prezydenta ds. OzN - przyjęcie Planu Pracy Rady
 5. 21 kwietnia - Posiedzenie #4 - opinia dla MOPR ws. środków PFRON
 6. 29 kwietnia - Posiedzenie #5 - zaopiniowanie kandydatury p. Jerzego Pióro na Pełnomocnika Prezydenta ds. OzN - pismo dot. dostępności tunelu dworca PKP - pismo dot. dostępności dokumentów elektronicznych dla osób niewidomych - nawiązanie współpracy z Komisją Rodziny i Polityki Społecznej RM Kielce - lista spraw do załatwienia "od ręki"
 7. 7 maja - Posiedzenie #6 - pismo ws. powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. OzN 
 8. 15 maja - spotkanie dotyczące dostępności remontowanego Dworca Autobusowego
 9. 21 maja - Posiedzenie #7 - rezygnacja p. Zofii Łachut z Członkostwa w Radzie - dyskusja o dostępności Dworca Autobusowego
 10. 4 czerwca - Posiedzenie #8 - dyskusja dot. spraw bieżących: podjęcie współpracy z powołanym Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, przekazanie uwag dotyczących dostępności Dworca Autobusowego i potrzeby wygospodarowania dodatkowych środków finansowych na wdrożenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.
 11. 8 czerwca - Posiedzenie #9
 12. 25 czerwca - spotkanie dotyczące dostępności Dworca PKP
 13. 29 czerwca - spotkanie w MZD
 14. 8 lipca - spotkanie ze Strażą Miejską
 15. 27 lipca - Posiedzenie #10
 16. 28 lipca - audyt dostępności centrum Kielc - spacer z Radiem eM 
 17. 6 sierpnia - konferencja prasowa podsumowująca półrocze działalności Rady
 18. 7 sierpnia - konsultacje dot. "Toru do nauki jazdy na wózku inwalidzkim"
 19. 7 sierpnia - spotkanie z przedstawicielami Idea Kielce dot. nowej strony www Miasta Kielce
 20. 27 sierpnia - stoisko wystawowe podczas otwarcia Dworca Autobusowego
 21. 15 września - wizja lokalna z przedstawicielami Geoparku na Kadzielni
 22. 22 września - wizja lokalna z przedstawicielami MZD dot. budowy przejścia przy ul. Marszałkowską
 23. 3 października - udział przedstawiciela Rady w spotkaniu założycielskim Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych; październik - spotkanie dot. dostępności Galerii Sztuki Sakralnej w "Domu Praczki"; październik - konsultacje dotyczące placu zabaw na Os. Na Stoku
 24. 19 listopada - audyt dostępności w Instytucie Dizajnu
 25. 20 listopada - spotkanie w UM dotyczące dostępności Parku Miejskiego
 26. 26 listopada - audyt dostępności w OMPiO
 27. 4 grudnia - audyt dostępności w Muzeum Zabawy i Zabawek
 28. 8 grudnia - wizja lokalna z przedstawicielami MZD oraz ZUS dot. budowy przejście przez ul. Piotrkowską
 29. 14 grudnia - audyt dostępności boiska przy Szkole nr 25
 30. 16 grudnia - Posiedzenie #11 - decyzja o założeniu profilu Rady na facebooku 

Ponadto:

 • Rada podjęła stałą współpracę z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • Na posiedzenia Rady zapraszani są przedstawiciele Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Kielce,
 • Rada przyjmuje uwagi od mieszkańców Kielc i przekazuje panu Pełnomocnikowi,
 • Rada wyszła z propozycją nawiązania współpracy z Radą Wojewódzką i Rzecznikiem Wojewódzkim ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 

Powrót na początek strony