Profilaktyka uzależnień

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest skierowany do wszystkich mieszkańców Kielc. Określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz w zakresie minimalizacji szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania alkoholu czy narkotyków oraz występowania zagrożeń dotyczących szeroko rozumianego zdrowia psychicznego. Program zakłada współpracę wielu podmiotów, instytucji, organizacji pozarządowych działających w obszarze profilaktyki uzależnień.

Podstawowym celem Gminnego Programu jest ograniczenie negatywnych konsekwencji społecznych, w tym głównie szkód zdrowotnych, społecznych i zaburzeń życia rodzinnego, wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Więcej informacji na ten temat uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej

Sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób mieszkających na terenie miasta Kielce prowadzi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Powrót na początek strony