Program „Ciepłe mieszkanie”

Program  „Ciepłe Mieszkanie” jest dedykowany dla osób fizycznych, posiadających prawo własności lub ograniczone prawa rzeczowe do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, które chcą uzyskać  wsparcie finansowe do likwidacji „kopciucha” tj.  nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe.

W I edycji programu dodatkowo przy wymianie źródła ciepła można było wykonać również inne działania mające poprawić efektywność energetyczną lokalu np. poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę nowej instalacji c.o.,  czy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu są proszone o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce (ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce), w kancelariach ogólnych Urzędu Miasta Kielce, pok. nr 12 – na parterze (Rynek 1, ul. Strycharska 6) lub wysłanie pocztą na adres Wydziału. Termin składania deklaracji upływa 15 września 2023 r.  

POBIERZ DEKLARACJĘ (PDF)

Analiza potrzeb zasygnalizowanych przez mieszkańców Kielc pozwoli gminie dobrze przygotować się do ubiegania o środki  w II edycji Programu „Ciepłe Mieszkanie”, który ma na celu wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

Program „Ciepłe Mieszkanie” jest dedykowany dla osób fizycznych, posiadających prawo własności lub ograniczone prawa rzeczowe do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Właściciele, użytkownicy, służebnicy mieszkań w budynkach wielorodzinnych mają możliwość uzyskania dotacji tylko w przypadku gdy gmina, w obrębie której znajduje się mieszkanie przystąpiła do Programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Istnieje również kilka dodatkowych warunków udzielenia dofinansowania, w tym m.in.:

  1. posiadanie w mieszkaniu źródła ciepła na paliwa stałe;
  2. nie przekroczenie progu finansowego 120.000 zł rocznego dochodu (za rok 2022);
  3. brak miejskiej sieci ciepłowniczej lub technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci oraz dostarczania ciepła z m.s.c. dla budynku wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal mieszkalny obejmowany programem;
  4. w przypadku, gdy w lokalu jest prowadzona działalność gospodarcza, nie może być ona prowadzona na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu;
  5. posiadanie tytułu prawnego wynikającego z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku wielorodzinnym;
  6. lokal mieszkalny jest samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048); samodzielność lokalu stwierdza prezydent Miasta Kielce w formie zaświadczenia, do uzyskania którego konieczne jest przedłożenie m.in. inwentaryzacji budynku aktualnej na dzień złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
  7. lokal musi znajdować się w budynku wielorodzinnym takim budynku mieszkalnym w którym wydzielono więcej niż dwa lokale mieszkalne

Prace objęte dofinansowaniem będą musiały zostać ukończone przed 31 grudnia 2025 roku. Samo źródło ciepła i  inne przedsięwzięcia termomodernizacyjne muszą być użytkowane przez kolejne 5 lat po zakończeniu roku, w którym przyznano dofinansowanie. Przez ten czas nie da się też zmienić przeznaczenia lokalu mieszkalnego. 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Maksymalna wysokość dofinansowania  przypadającego  na jeden lokal mieszkalny jest uzależniona od dochodów beneficjenta. Może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł – odpowiednio 30, 60 lub 90 % kosztów kwalifikowanych.

Podstawowy poziom dofinansowania – do 15 tys. zł (i do 30% kosztów kwalifikowanych) dotyczy wnioskodawców, których dochód nie przekroczył 120 tys. zł  w ostatnim pełnym roku podatkowym. Podwyższony poziom dofinansowania – do 25 tys. zł (do 60 % kosztów kwalifikowanych) dotyczy gospodarstw domowych, w których dochód na osobę nie przekracza:   1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,  2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. O najwyższy poziom dofinansowania – do 37,5 tys. (do 90% kosztów kwalifikowanych) można wnioskować gdy dochód na osobę nie przekracza:   900 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz  1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,  lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Dodatkowe informacje może uzyskać pod numerem telefonu 41 36 76 466 w Referacie ds. Klimatu, Powietrza, Energii i Elektromobilności Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

 

Powrót na początek strony