Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą

 1. Okres realizacji inwestycji: 2022 ÷ 2024

 2. Finansowanie:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość dofinansowania 19 538 550,00 PLN.

Całkowita wartość inwestycji 21 709 500,00 PLN.

3. Opis Projektu       

Projekt jest jednym z elementów adaptacji Miasta Kielce do zmian klimatu. Zakłada m.in. zwiększenie terenów zieleni o wysokiej zdolności łagodzenia upałów i ograniczenia skutków miejskiej wyspy ciepła w obszarach zurbanizowanych, zwiększenie zdolności retencyjnych terenów zielonych, rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, zwiększenie różnorodności biologicznej, będzie miał wpływ na sektor zdrowia publicznego, gospodarki wodnej i sektor różnorodności biologicznej.

W ramach projektu założono ożywienie miejskich przestrzeni publicznych w śródmieściu poprzez budowę stref rekreacyjnych; modernizację ciągów pieszych, wprowadzenie nowej roślinności. Pobudzenie aktywności społecznej, tworzenie terenów zielonych wpłynie korzystnie na zdrowie, jakość życia, atrakcyjność turystyczną i będzie przeciwdziałać skutkom COVID-19.

Opis poszczególnych zadań:

  1. Skwer im. Ireny Sendlerowej - Stworzone zostanie wysokiej jakości teren zieleni w ścisłym centrum miasta i obejmie m.in. bujne zielone wnętrze ze strefami wypoczynkowymi
    o różnorodnej funkcji (strefy aktywności i ciszy) z małą architekturą (pergole, trejaże, altany), powstaną nowe ciągi piesze z nawierzchni przepuszczalnej, nowy plac zabaw, wprowadzony zostanie element wodny, nowe nasadzenia drzew, krzewów, roślin okrywowych i bylin, traw ozdobnych oraz pnączy.
  2. Przebudowa płyty Rynku – powstaną nowe enklawy zieleni z zachowaniem historycznej osi urbanistycznej. Wprowadzony będzie rząd niskich drzewek wzdłuż ulicy łączącej Bodzentyńską i Dużą. Istniejące wyspy zieleni będą rozbudowane roślinnością niską
    i średniowysoką. Zarys ruin nieistniejącego budynku ratusza zostanie podkreślony zielonymi treliażami z pnączami. Dużymi drzewami i pasem nasadzeń zaakcentowane zostanie wejście na Rynek od strony ul. Warszawskiej.
  3. Zmiana sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i Placu Św. Wojciecha - utworzona zostanie przestrzeń rekreacyjna wzdłuż ul. Bodzentyńskiej poprzez realizację liniowego terenu zieleni z małą architekturą (miejsca do siedzenia, pergola, tablice z informacją historyczną itp.) oraz elementem wodnym. Zakłada się wprowadzenie drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych oraz pnączy.
  4. Teren przed dawną Synagogą - od strony skrzyżowania Al. IX Wieków Kielc z ul. Nowy Świat i M. Pelca powstanie infrastruktura komunikacji pieszej, prowadząca do budynku dawnej Synagogi (w istniejącym pasie drogowym) poprzez utworzony Ogród Wolności – enklawę zieleni, składająca się z wysokich drzew, żywopłotów, traw ozdobnych i roślin pachnących ze ścieżkami z nawierzchni wodoprzepuszczalnej. Stworzona zostanie nowa bezpieczna i komfortowa przestrzeń publiczna z indywidualnie projektowaną małą architekturą oraz zielenią.

Wszystkie zadania w sposób kompleksowy stworzą w śródmieściu przyjazną zieloną przestrzeń publiczną, podnoszącą jakość życia i pozytywnie wpływającą na zdrowie mieszkańców oraz zwiększającą atrakcyjność społeczną i gospodarczą Kielc.

Powrót na początek strony