Plan ogólny Miasta Kielce


1. Materiał graficzny.jpg

Szanowni Państwo,

24 września 2023 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzająca długo oczekiwaną reformę planowania przestrzennego w Polsce. Podstawową, fundamentalną zmianą, jest wprowadzenie nowego dokumentu w randze aktu prawa miejscowego, pod nazwą planu ogólnego. Do sporządzenia tego dokumentu właśnie przystąpiliśmy.

Plan ogólny sporządzamy dla całego miasta z wyłączeniem terenów zamkniętych.

Co to znaczy dla mieszkańców?

Powstanie całkiem nowy, strategiczny akt planowania przestrzennego dla całego miasta, w randze prawa miejscowego, na podstawie którego będą wydawane decyzje administracyjne: warunki zabudowy i pozwolenia na budowę.

W planie ogólnym, co bardzo istotne, określony zostanie obszar, w którego granicach będzie można wydawać warunki zabudowy. Poza tymi granicami takiej możliwości nie będzie.

Wszystkie plany miejscowe oraz warunki zabudowy będą musiały być zgodne z planem ogólnym.

Jakie są plany na plan ogólny?

Prace nad projektem planu ogólnego dla naszego miasta trwają.

Biuro Planowania Przestrzennego do końca czerwca tego roku ukończy I i II etap sporządzania projektu planu ogólnego, który w szczególności dotyczy:

  • analizy złożonych przez Was wniosków,
  • inwentaryzacji stanu istniejącego,
  • sporządzenia analiz wyjściowych uwarunkowań stanu istniejącego, w tym obliczenia bilansu terenów pod zabudowę mieszkaniową.

Efektem I i II etapu prac nie będzie jednak jeszcze projekt tego dokumentu a niezbędna baza – grunt do rozpoczęcia prac nad koncepcją projektu planu ogólnego.

Zatem prace nad koncepcją projektu planu ogólnego rozpoczną się w drugiej połowie tego roku.

Zakładamy, że projekt planu ogólnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzimy najpóźniej w pierwszym kwartale przyszłego roku.

To będzie ten moment gdy projekt planu wraz z prognozą obowiązkowo będą musiały być w pierwszej kolejności zaopiniowane/uzgodnione przez instytucje i organy.

Następnie, po uzyskaniu niezbędnych opinii/uzgodnień do projektu planu ogólnego, udostępnimy go Państwu do wglądu. Informacja o tym wydarzeniu, rodzajach konsultacji i o możliwości składania przez Państwa uwag do tego dokumentu pojawi się w różnych miejscach (prasa, BIP, Idea Kielce, teren), w tym również tu na stronie Urzędu Miasta Kielce poświęconej tylko planowi ogólnemu.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem do sporządzania planów miejscowych, w tym planu ogólnego nie stosuje się tzw. „powiadomień imiennych”.

Uchwalenie projektu planu ogólnego przez Radę Miasta Kielce zaplanowane jest na koniec przyszłego roku.

Teraz kilka słów o wnioskach do planu ogólnego.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do projektu planu ogólnego w terminie do 15.03.2024r. wpłynęło łącznie 1061 wniosków.

Wnioski te w 70% dotyczą zabudowy mieszkaniowej; 10% wniosków dotyczy zieleni; 10% infrastruktury technicznej; 4% zabudowy przemysłowej; 3% zabudowy usługowej.

Rozpatrzenie złożonych wniosków do projektu planu ogólnego nastąpi w przyszłym roku, przed udostępnieniem go Państwu do wglądu.

 

Wniosków w terminie złożono łącznie:

1061

100%

Dotyczących zabudowy mieszkaniowej:

741

70%

Dotyczących zabudowy usługowej:

34

3%

Dotyczących zieleni:

109

10%

Dotyczących zabudowy przemysłowej:

39

4%

Dotyczących infrastruktury:

103

10%

Innych:

35

3%

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do śledzenia tej strony. 

 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Urbanistyki i Architektury
Biuro Planowania Przestrzennego

ul. Kozia 3

25-514 Kielce

telefon: 41 36 76 361

Powrót na początek strony