Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ulicy Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki

1. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 31 grudnia 2004r.

2. Finansowanie: całkowita wartość projektu - 15.226.375,10 PLN, w tym: dofinansowanie w wysokości 10.545.073,69 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 oraz w wysokości 1.406.009,83 PLN z budżetu państwa.

3. Krótki opis projektu: w wyniku realizacji inwestycji wykonany został następujący zakres robót: przebudowa nawierzchni ulicy na odcinku 738 m wraz z obustronnymi chodnikami, modernizacja 2 obiektów infrastruktury drogowej (ściek uliczny i odwodnienie liniowe) o dł. 1576,5 m, wybudowanie infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska (wymiana sieci kanalizacyjnej, wymiana sieci i przyłączy wodociągowych, wymiana sieci kanalizacji deszczowej) o łącznej długości 4,42 km. W wyniku realizacji projektu zrewitalizowano i odrestaurowano 14678 m2 zdegradowanych obszarów Śródmieścia.

Celem strategicznym projektu było podniesienie atrakcyjności przestrzennej i funkcjonalnej, a zarazem społeczno-gospodarczej ulicy Sienkiewicza, a w konsekwencji zachowanie i wzmocnienie roli Kielc jako krajowego ośrodka wzrostu.

 

 ban4.jpg

Powrót na początek strony