Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 (ul. Krakowska)

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach

(ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)

1. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 16 listopada 2010 r.

2. Finansowanie: całkowita wartość projektu - 45.112.035,63 PLN, w tym: dofinansowanie w wysokości 26.815.310,32 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 – Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 - Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

3. Krótki opis projektu: Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Kielc i regionu świętokrzyskiego, poprzez poprawę dostępu do dróg krajowych i międzynarodowych. ul. Krakowska jest drogą wojewódzką i stanowi główny korytarz transportowy w kierunku centrum Kielc oraz w kierunku Krakowa i Katowic (drogi E-7 i Nr 78), również dla pojazdów ciężkich i tranzytu. Okres realizacji – IV kwartał 2010 – IV kwartał 2012.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
• przebudowę nawierzchni ul. Krakowskiej od granicy Miasta do ul. Armii Krajowej,
• przebudowę nawierzchni ul. Armii Krajowej do ul. Karczówkowskiej,
• remont obiektów mostowych w ciągu ul. Krakowskiej w tym rozbiórka mostu łukowego i budowa nowego na rzece Bobrzy.

Powrót na początek strony