Przebudowa i rozbudowa ulicy Chęcińskiej

Przebudowa i rozbudowa ulicy Chęcińskiej w Kielcach na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej

1. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 16 sierpnia 2010 roku

2. Finansowanie: całkowita wartość projektu – 4.756.737,41 PLN w tym: dofinansowanie w wysokości 2.689.073,63 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

3. Krótki opis projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego poprzez połączenie z siecią dróg nadrzędnych i poprawę warunków dla transportu publicznego w mieście. 

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem będzie obejmowała:
• przebudowę ul. Chęcińskiej na odcinku od ul. Karczówkowskiej do łącznicy P3 węzła drogowego u zbiegu ulic: Krakowskiej i Armii Krajowej,
• przebudowę skrzyżowania ul. Chęcińskiej z ul. Karczówkowską,
• likwidację włączenia ul. Chęcińskiej do łącznicy P3 węzła drogowego u zbiegu ulic: Krakowskiej i Armii Krajowej oraz budowę placu do zawracania pojazdów,
• budowę miejsc postojowych,
• budowę kanalizacji deszczowej w ul. Chęcińskiej,
• przebudowę oświetlenia ulicznego,
• przebudowę kolidujących sieci infrastruktury techniczne, w tym sieci teletechnicznej

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30 czerwca 2011 r.

Powrót na początek strony