Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej 73

Zakończona została realizacja inwestycji  pn.  „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie, w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 priorytet: VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe działanie: 8.2. Drogi krajowe poza siecią TEN-T.

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Instytucją Wdrażającą POIiŚ 2007-2013 w dniu 17 stycznia 2013 r. 

Całkowita wartość Projektu to:  96,9 mln  zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich -  73,6  mln zł

W realizację projektu zaangażowany był Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce i Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.

Inwestycja w całości zlokalizowana była w granicach administracyjnych miasta Kielce na odcinku od al. ks. J. Popiełuszki do granic miasta w ciągu drogi krajowej nr 73.

Przed realizacją inwestycji nawierzchnia jezdni była w bardzo złym stanie technicznym, występowały koleiny, liczne spękania, ubytki i zapadnięcia nawierzchni. Ponadto droga nie była uzbrojona w kanalizację deszczową, ścieki opadowe były odprowadzane częściowo do rowów przydrożnych, a częściowo w sposób niezorganizowany wsiąkały w grunt.  Inwestycja nie była możliwa do przeprowadzenia we wcześniejszych latach, przede wszystkim z uwagi na niewystarczające środki finansowe Miasta Kielce. Dofinansowanie ze środków EFRR umożliwiło zrealizowanie projektu na wymaganym poziomie technicznym oraz przyjęcie rozwiązań dostosowanych do istniejących i przyszłych potrzeb ruchowych.

W ramach Projektu zrealizowano poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej istniejącej jezdni zachodniej, budowę drugiej jezdni wschodniej o szerokości 7,0 m i długości 4,7 km.
W ciągu rozbudowanej drogi  powstało 10 zatok autobusowych, 5 km ciągów pieszo-rowerowych i 3 obiekty mostowe, zlokalizowane nad ciekiem Chodcza. Jezdnia ul. Ściegiennego zyskała obustronne pobocza utwardzone  o szerokości 2,0 m oraz pobocza ziemne o szerokości 1,0 m.
Ponadto wykonano budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego wraz z przebudową kolizji energetycznych i teletechnicznych, budowę sygnalizacji świetlnych.
Ulica Ściegiennego została rozbudowana do parametrów technicznych drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego).

Realizacja projektu „Rozbudowa ulicy Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach”,  przyczyniła się do wydajniejszego wykorzystania infrastruktury drogowej dla ruchu miejskiego i tranzytowego, ułatwiając dojazd do centrum miasta z kierunku Busko-Zdrój/Tarnów oraz skrócając czas wyjazdu z miasta w tym kierunku.
Poprzez uporządkowanie dróg zbiorczych oraz istniejących skrzyżowań i dróg poprzecznych poprawiła się dostępność do przyległych terenów przemysłowych, zwiększając tym samym atrakcyjność miasta dla inwestorów.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się ponadto do poprawy stanu środowiska na skutek zmniejszenia się ilości spalin samochodowych emitowanych do środowiska (szybszy przejazd, bez postojów w korkach), a także  poprzez  uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi z terenu ul. Ściegiennego oraz zabudowy separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej.

Dzięki realizacji inwestycji poprawił się ogólny wizerunek miasta jako aglomeracji zadbanej, w której w infrastrukturę się inwestuje.

Powrót na początek strony