Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny

1. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 31 sierpnia 2010 r.

2. Finansowanie: całkowita wartość projektu – 34.755.287,79 PLN w tym: dofinansowanie w wysokości 27.497.500,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

3. Krótki opis projektu: „Budowa Centrum Geoedukacji w Kielcach” stanowi kluczowe zadanie w ramach projektu „Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny”, realizowanego w partnerstwie z Muzeum Historyczno- Archeologicznym w Ostrowcu Św., Gminą Chęciny oraz Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Przedmiotem inicjatywy realizowanej w imieniu Gminy Kielce przez jednostkę budżetową – Geopark Kielce, jest stworzenie nowoczesnego obiektu służącego celom turystycznym i edukacyjno-naukowym, zlokalizowanego na terenie Rezerwatu Wietrznia im. Z. Rubinowskiego.
W ramach Centrum Geoedukacji zaprojektowano Galerię Ziemi, pomieszczenia dla edukacji geologicznej mieszczące Klub Miłośników Geologii, salę konferencyjną, pomieszczenia administracyjno-techniczne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Efekt realizacji inwestycji stanowić będzie wzmocnienie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu, poprzez stworzenie atrakcyjnego obiektu współtworzącego unikatowy produkt turystyczny
o znaczeniu ponadregionalnym – Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny. 

Powrót na początek strony