ulica Kusocińskiego

Budowa drogi, przecznicy ul. Kusocińskiego dla obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Archiwum Państwowego


1. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 21 września 2009 r.

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu - 3.014.718,52 PLN, w tym: dofinansowanie w wysokości 1.675.201,03 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, Priorytet 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1. Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym

3. Krótki opis projektu Inwestycja miała na celu poprawę dostępności komunikacyjnej do nowopowstałych budynków Oddziału Psychiatrycznego Wojewódzkiego Zespolonego Szpitala w Kielcach oraz budynków Archiwum Państwowego, poprzez budowę nowej ulicy dojazdowej i włączenie jej do miejskiej sieci drogowej poprzez istniejącą ulicę Kusocińskiego. Ulica zapewniła dojazd do terenów, na których znajdują się ważne instytucje-Szpital Psychiatryczny oraz Archiwum Państwowe, a także planowane do realizacji przez Urząd Marszałkowski Hospicjum. Inwestycja oddana została do użytku w styczniu 2010 r.

Powrót na początek strony