Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach

Okres realizacji projektu: 2023 r. ÷ 2023 r.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dn. 26 stycznia 2023 r. W dniu 18.10.2023 r. podpisany został Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Kielcach”. 

1. Finansowanie:

Całkowita wartość projektu 5,90 mln zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 4,23 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia, Działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

2. Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Hauke-Bosaka 1 oraz budynku Zespołu Szkół Informatycznych przy ul. Warszawskiej 96 w Kielcach. Prace w ramach realizacji inwestycji obejmują modernizację systemu ciepłej wody użytkowej, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych modernizację systemu grzewczego, montaż i wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymianę wewnętrznych opraw oświetleniowych, modernizację instalacji wentylacji mechanicznej na hali sportowej w ZSI.  

Realizacja projektu zwiększy efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Kielce przy czym zmniejszy sezonowe straty ciepła, ograniczy zużycie energii, emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszy koszty opłat eksploatacyjnych. Zostanie również podniesiony standard i komfort użytkowania modernizowanych budynków, zmniejszy się negatywne oddziaływanie na środowisko oraz wpłynie na racjonalne wykorzystanie energii.

Projekt został zrealizowany i zakończony.

banery.jpg

 

Powrót na początek strony