System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego

1. Okres realizacji projektu: 2019 r. ÷ 2022 r.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dn. 01.09.2019 r.

2. Finansowanie:
Całkowita wartość projektu wynosi 2 335 462,50 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 1 706 450 PLN. 

3. Krótki opis projektu:
Miasto Kielce otrzymało dotację w Konkursie „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” organizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zdobywając największą ilość punktów, wśród 13 dużych miast starających się o dotację w tej kategorii. Projekt „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” ma charakter pilotażowy i ma służyć lepszemu zarządzaniu miastem. Jest realizowany w partnerstwie z kieleckimi uczelniami publicznymi: Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Liderem Projektu jest Miasto Kielce.

Zakres projektu obejmuje m.in.:

 • Identyfikacja i inwentaryzacja zbiorów danych Zostaną zidentyfikowane i zinwentaryzowane zbiory danych posiadanych przez Miasto Kielce, a także inne instytucje administracji publicznej oraz źródła zewnętrzne (np. organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa) oraz doprowadzenie do utworzenia referencyjnych i tematycznych baz danych.
 • Opracowanie uniwersalnej metodyki audytu miejskiego i analizy warunków życia w mieście. Metodyka uwzględni możliwość liczenia i wizualizacji wskaźników oceniających zrównoważony rozwój i jakość życia mieszkańców (także w odniesieniu do niewielkich osiedli lub wyznaczonych jednostek planistycznych) oraz poziom usług miejskich. Metodyka zostanie opracowana metodą partycypacyjno-ekspercką przy udziale szerokiego grona interesariuszy np. jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych, przedsiębiorców, środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych. 
 • Opracowanie uniwersalnego dla polskich miast modelu danych uwzględniającego różne dziedziny ich funkcjonowania w oparciu o zidentyfikowane i zinwentaryzowane źródła danych. Opracowanie algorytmów, procesów przetwarzania danych, modeli analitycznych umożliwiających wykorzystywanie miejskich danych do wyliczania i wizualizacji wskaźników, w szczególności w odniesieniu do przestrzeni miasta.
 • Wypracowanie koncepcji funkcjonowania miejskiego Zespołu Analitycznego przełamującej silosowe myślenie i sektorową realizację zadań przez komórki organizacyjne, jednostki miasta i spółki komunalne. W ramach koncepcji powinny zostać opracowane m.in.: procedury koordynacyjne wspomagające realizację celów zrównoważonego rozwoju miasta, procedury wykorzystywania danych i wskaźników miejskich w opracowaniu strategii, programów i polityk, wykaz niezbędnych stanowisk pracy wraz z wymaganymi kompetencjami
 • Projekt i pilotażowe wdrożenie serwisu wymiany danych miejskich i badań naukowych lokalnych uczelni współpracujących z miastem w celu lepszego monitorowania rozwoju miasta, w tym aspektów środowiskowych, gospodarczych, społecznych i infrastrukturalnych (zadanie realizowane w partnerstwie z Uniwersytetem J. Kochanowskiego oraz Politechniką Świętokrzyską.
 • Projekt i pilotażowe wdrożenie platformy analitycznej danych Internetu Rzeczy (IoT) wraz z zakupem i zainstalowaniem sensorów w przestrzeni miejskiej  w celu zbierania danych na potrzeby monitorowania miasta np. liczby osób w przestrzeni publicznej, ruch drogowy (samochody, rowery).
 • Pilotażowe wdrożenie serwisu i aplikacji mobilnej z wykorzystaniem crowdsourcingu, umożliwiającej pozyskiwanie danych zgłaszanych przez mieszkańców (np. w zakresie identyfikacji barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, dzikich wysypisk, barier w przemieszczaniu się po mieście piechotą lub rowerem) i wykorzystanie ich w zarządzaniu miastem.
 • Pilotażowe wdrożenie systemu klasy business intelligence oraz location inetelligence, zintegrowanego z Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej i innymi systemami informatycznymi w mieście, umożliwiającego w miarę możliwości zautomatyzowaną analizę i wizualizację danych o mieście (w tym audytu miejskiego i danych IoT) w postaci interaktywnych pulpitów zarządczych i map tematycznych (dostępnych dla mieszkańców oraz decydentów online) oraz udostępnianie danych jako open data. W projektowaniu wizualizacji będą zastosowane metody user experience w celu ich dostosowania do oczekiwań różnych grup odbiorców.
 • Konkursy na prace magisterskie i licencjackie na Uczelniach Partnerskich
 • Hackathony Idea Kielce, Datathon Idea Kielce
 • Warsztaty i szkolenia: dla uczniów i studentów; dedykowane zajęcia na uczelniach i lekcje warsztatowe w szkołach z zakresu zastosowania danych miejskich w procesach decyzyjnych (np. zaprojektuj swoje osiedle, zaprojektuj swoją przestrzeń rekreacyjną)dla mieszkańców z wykorzystania udostępnianych danych i narzędzi interaktywnych w celu zwiększania poziomu ich zaangażowania w procesy decyzyjne miastaz zakresu zastosowania danych w zarządzaniu miastem w oparciu o dane idei smart city  oraz obsługi oprogramowania analitycznego dla przedstawicieli:
  • uczelni wyższych, organizacji pozarządowych
  • najwyższej kadry kierowniczej jednostek Miasta i spółek komunalnych 
  • pracowników Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych Miasta i spółek komunalnych   

4. Cele projektu:

 • upowszechnienie idei miasta inteligentnego, poprzez monitorowanie usług i rozwoju,
 • partycypacja mieszkańców w zarządzaniu miastem
 • utworzenie standardów inteligentnego zarządzania miastem poprzez zestandaryzowanie procedur pozyskania aktualnych i wiarygodnych danych i analiz pod kątem jakości życia w mieście
 • wprowadzenie zarządzania miastem opartego o zestandaryzowane dane 
 • przeciwdziałanie silosowemu podejściu do wykorzystywania danych
 • udostępnienie danych w celu wykorzystania w tworzeniu nowych wartości publicznych i usług miejskich 

Szczegóły na stronie projektu: https://smartcity.kielce.eu/

 stopka_hsc.png

Powrót na początek strony