Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Kielce

loga cyber.jpg

Umowa o powierzenie grantu została podpisana pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa  a KIELCAMI MIASTEM NA PRAWACH POWIATU.

O uzyskanie wsparcia finansowego dla projektu ubiegało się Miasto Kielce w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Całkowita wartość projektu: 923 913,00 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 850 000,00 PLN (Unia Europejska + Budżet Państwa), wkład własny 73 913,00 PLN.

Okres realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową: maksymalnie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy, ale nie dłużej niż do dnia 30.06.2026 r.

 

Głównym celem zaplanowanych działań w ramach projektu jest znaczne podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST poprzez:

1) Wprowadzenie zabezpieczeń sprzętowo programowych na styku z siecią Internet oraz Data Center (poprzez zakup firewall i)

2) Migrację serwera poczty internetowej wraz z przeniesieniem skrzynek pocztowych na nową macierz i podniesieniem ich bezpieczeństwa.

3) Eliminację przestarzałych technologicznie urządzeń i systemów (powyżej 10 lat), nieposiadających gwarancji i wsparcia (firewall e, macierz, serwery sprzęt wraz z oprogramowaniem).

4) Wdrożenie systemu do zabezpieczania i weryfikacji log - ów sprzętowych urządzeń sieciowych, serwerów oraz Data Center (z wykorzystaniem nowego klastra serwerów i przestrzeni na nowej macierzy).

5) Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Kielce i Centrum Usług Miejskich w Kielcach.

6) Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji służb IT zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kielce i Centrum Usług Miejskich w Kielcach w zakresie obsługi nowych urządzeń kupowanych w projekcie.

7) Wykonanie audytów bezpieczeństwa informacji potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

 

Dla realizacji wyżej wymienionych celów przewidziano następujące zadania:

  • Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Kielce oraz Centrum Usług Miejskich w Kielcach.
  • Zakup urządzeń służących podniesieniu cyberbezpieczeństwa Gminy Kielce w miejsce dotychczasowych przestarzałych technologicznie urządzeń, pracujących ponad 10 lat, nieposiadających gwarancji i wsparcia producenta. Do każdego ze sprzętów wymagane gwarancja, wsparcie, aktualizacje firmware i software w okresie realizacji projektu oraz dla każdego typu sprzętu szkolenia dla 6 pracowników Urzędu Miasta Kielce oraz Centrum Usług Miejskich w Kielcach w zakresie obsługi tych urządzeń.
  • Zakup systemu do zabezpieczania log-ów sprzętowych urządzeń sieciowych, serwerów oraz Data Center
  • Audyt SZBI w Urzędzie Miasta Kielce i Centrum Usług Miejskich w Kielcach przy wykorzystaniu podmiotu zewnętrznego posiadającego uprawnienia i doświadczenie w audytach SZBI.

 

Efekty/wskaźniki realizacji:

1) Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - szt. 6

2) Liczba systemów służących zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji - szt. 3

3) Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach JST - szt 2 (Urząd Miasta Kielce i Centrum Usług Miejskich w Kielcach)

4) Liczba JST wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa - szt. 1 (Gmina Kielce)

Projekt grantowy.

 

Głównymi odbiorcami projektu będą: obecni i przyszli mieszkańcy Kielc, obecne i przyszłe podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Miasta.

 

#FunduszeUE    #FunduszeEuropejskie

Powrót na początek strony