Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych gminy Kielce poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie-Kielce

loga-4.png

Okres realizacji projektu: od 2025-01-01 do 2025-12-31
Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 5 kwietnia 2024 r.

Finansowanie:
Całkowita wartość projektu - 828 tys. zł, w tym dofinansowanie w wysokości  703 tys. zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,  Działania 2.5 „Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym” Priorytet 2. „Fundusze Europejskie dla środowiska”

 

Cel projektu:
Celem projektu jest zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami na terenie regionu świętokrzyskiego, w szczególności miasta Kielce. Cel zostanie osiągnięty dzięki podniesieniu zdolności Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie - Kielce w zakresie przeciwdziałania czynnikom degradacji środowiska, mogących powstawać wskutek nieszczęśliwych wypadków, pożarów, zdarzeń losowych, poważnych awarii przemysłowych, klęsk żywiołowych, itp. oraz likwidacji ich skutków.

 

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielcach specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych. Zakupione zostaną:

1) lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody oraz wyposażeniem (do 7,0 t);

Realizacja zadania przyczyni się do skutecznej pracy OSP w Kielcach. Kluczowym zadaniem służb ratowniczych zarówno przy gaszeniu pożarów jak i interwencjach z zakresu chemiczno-ekologicznego jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Uratowane życie ludzkie i mienie zależy od szybkości i skuteczności działań służb ratowniczych. Wymiana posiadanego przez OSP 16-letniego samochodu ratowniczo-gaśniczego jest konieczna, aby skrócić czas reakcji na zagrożenia i w skuteczny sposób prowadzić przez jednostkę przedmiotowe działania.

2) przenośne działko wodno-pianowe;

Przedmiotem zadania jest zakup przenośnego działka wodno-pianowego, którego OSP w Kielcach aktualnie nie posiada.

Przenośne działko może być używane między innymi do gaszenia pożarów, chłodzenia lub wytworzenia tarczy wodnej. W zależności od potrzeb może być obsługiwane przez operatora lub zastosowane bezobsługowo.

Jest to sprzęt niezbędny podczas długotrwałych akcji ratunkowych, takich jak pożary wysypisk, pożary substancji chemicznych. Realizacja zadania zwiększy możliwości i potencjał kieleckich służb ratowniczych w powyższym zakresie.

3) pompa szlamowa o wysokiej wydajności z wężami ssawnymi i tłocznymi;

Pompa o wysokiej wydajności pozwoli na bardziej skuteczne i szybsze wypompowywanie gęstej i zanieczyszczonej wody z miejsc, które będą tego wymagały. Realizacja zadania zwiększy możliwości i potencjał kieleckich służb ratowniczych w powyższym zakresie. Możliwość przenoszenia pompy pozwoli na pracę w terenach trudnodostępnych dla pojazdów.

4) urządzenie gaśniczo-tnące;

Przedmiotem zadania jest zakup urządzenia gaśniczo-tnącego, którego OSP w Kielcach aktualnie nie posiada.

Aktualnie żadna jednostka ratownicza na terenie województwa świętokrzyskiego nie posiada takiego sprzętu.

Urządzenie zapewnia bezpieczne natarcie na pożar wewnętrzny i gazy pożarowe z pozycji zewnętrznej.

Wysokie ciśnienie strumienia wody pozwala materiałowi ściernemu na szybkie przebicie wszystkich znanych materiałów budowlanych, umożliwiając zastosowanie wydajnej mgły wodnej o wysokiej prędkości podawanej do pomieszczenia objętego pożarem. Realizacja zadania zwiększy możliwości i potencjał kieleckich służb ratowniczy w powyższym zakresie.

5) suche skafandry do pracy w wodzie.

Przedmiotem zadania jest zakup profesjonalnych skafandrów do pracy w wodzie, których OSP w Kielcach aktualnie nie posiada.

Skafandry są niezbędne przy usuwaniu skutków powodzi, wypompowywaniu wody z pomieszczeń oraz innych prac związanych z ratowaniem życia i mienia.

 

Grupa docelowa:

Grupą docelową są mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Projekt realizowany będzie w województwie świętokrzyskim, w mieście Kielce. Kielce są stolicą województwa i regionalnym centrum administracyjnym, gospodarczym, naukowym, kulturalnym oraz wystawienniczo-targowym, projekt będzie miał również oddziaływanie na mieszkańców województwa. Bezpieczeństwo mieszkańców Kielc i osób przebywających w mieście jest bowiem priorytetem władz miasta i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Głównymi odbiorcami projektu będą: obecni i przyszli mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, obecne i przyszłe podmioty gospodarcze funkcjonujące w województwie świętokrzyskim, w tym na terenie Miasta.

#FunduszeEuropejskie

Powrót na początek strony