Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wybory do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję na lata 2023-2026

 


Prezydent Miasta Kielce Zarządzeniem 252/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.  powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym.  

Obecnie Rada pracuje w składzie określonym Zarządzeniem nr 209/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach zmienionym  Zarządzeniem nr 36/2023 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31 stycznia 2023 r. 

Kadencja Rady trwa 3 lata.

W skład Rady wchodzą:

 1. Przedstawiciele Rady Miasta Kielce:
  • Marianna Noworycka-Gniatkowska
  • Joanna Winiarska
  • Michał Braun
 2. Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kielce
  • Katarzyna Telka
  • Iwona Czech
  • Agata Bednarz
 3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  • Artur Stawecki – Stowarzyszenie Prowincja Równości
  • Paulina  Papka – Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach
  • Andrzej Petrus – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju  Turystyczno – Gospodarczego i Ochrony Praw  Lokalnej Społeczności – NASZA GRABINA
  • Andrzej Wojciechowski – Kielecki Klub Jeździecki MAAG
  • Tomasz  Tkaczyk – Stowarzyszenie Patriotyczne
  • Michał Piasecki – Stowarzyszenie Instytut Miejskich Inicjatyw.

Zadania Rady wymienione są w art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i należy do nich w szczególności:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 powyższej ustawy, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy;
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy;
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 Pisemny projekt należy przesyłać drogą mailową do pani Pauliny Papki – Przewodniczącej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na adres e-mail: kta@autyzm-kielce.pl.

Termin wyrażenia pisemnej opinii przez Radę wynosi 14 dni od dnia doręczenia projektu dokumentu. Nieprzedstawienie przez Radę opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, zazwyczaj raz w miesiącu.

Kontakt z Radą:

Paulina Papka - Przewodnicząca Rady

kta@autyzm-kielce.pl

tel. 509 434 633

Powrót na początek strony