Przedszkola

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce


Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli samorządowych

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w placówkach, w których są jeszcze wolne miejsca.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

22.05.2023 r. - 26.05.2023 r. godz. 15:00 - nabór uzupełniający -  przyjmowanie podań przez placówki

12.06.2023 r. do godz. 15:00 - wywieszenie list zakwalifikowanych

12.06.2023 r. - 16.06.2023 r. godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola/ szkoły

19.06.2023 r. do godz. 12:00 - ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli

Rekrutacja prowadzona będzie według takich samych zasad i kryteriów jak rekrutacja podstawowa, ale nie przez system elektroniczny. Wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami (Wniosek, Oświadczenie) należy złożyć w formie papierowej w każdej z wybranych placówek.

Zapraszamy do rekrutacji dzieci, urodzone w roku 2021, które na dzień 1 września będą miały ukończone 2,5 roku (urodzone w okresie od 1 stycznia 2021 do 28 lutego 2021r.)

Jednocześnie informujemy, że następujące placówki posiadają jeszcze wolne miejsca:

- Przedszkole Samorządowe nr 2

- Przedszkole Samorządowe nr 4

- Przedszkole Samorządowe nr 5

- Przedszkole Samorządowe nr 6

- Przedszkole Samorządowe nr 13

- Przedszkole Samorządowe nr 14

- Przedszkole Samorządowe nr 16

- Przedszkole Samorządowe nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi

- Przedszkole Samorządowe nr 21

- Przedszkole Samorządowe nr 22

- Przedszkole Samorządowe nr 23

- Przedszkole Samorządowe nr 28

- Przedszkole Samorządowe nr 29

- Przedszkole Samorządowe nr 39

- Przedszkole Samorządowe nr 42

- Przedszkole Samorządowe nr 43

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 9

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 12

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 13

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 15

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 18

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 22

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 23

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 25

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 31 (oddziały przedszkolne dla dzieci 3-6 lat)

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 34 (tylko zerówka szkolna – 5 i 6 latki)

- Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 39

Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą się ubiegać o przyjęcie dzieci 5 i 6 - letnie.

 


Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2023/2024.

 

 • 06.03.2023r. – 10.03.2023r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.
  Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli, którzy chcą, aby dziecko w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do tego przedszkola, składają potwierdzenie (druk do pobrania)  osobiście lub wysyłając skan potwierdzenia emailem do placówki (baza adresów email).

 

 • 13.03.2023 r. – 21.03.2023 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie  http://kielce.formico.pl (logowanie się na stronie możliwe będzie  od  13.03.2023r. do 21.03.2023r.) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia. Wniosek będzie można również złożyć, podpisując go w systemie przez profil zaufany (w takim przypadku nie będzie już potrzeby osobistego dostarczania wniosku), a także wysyłając na email placówki pierwszego wyboru skan podpisanego wniosku i oświadczeń. Zgodnie z uchwałą nr VII/78/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019r., rodzic może wybrać dowolną liczbę placówek.

 

 • 11.04.2023 r. do godziny 15:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie)  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 • 19.04.2023 r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodziców dzieci nowo przyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko. Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

 

 • 21.04.2023 r. do godziny 12:00 – podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 obowiązują:

 • kryteria określone w ustawie prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
 • kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałą nr XLIX/1107/2017 z dnia 7 grudnia 2017r. oraz uchwałą nr XXV/454/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.

 

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

 Wielodzietność rodziny kandydata

200

2.

 Niepełnosprawność kandydata

200

3.

 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

200

4.

 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

200

5.

 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

200

6.

 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

200

7.

 Objęcie kandydata pieczą zastępczą

200

Kryteria samorządowe

1.

Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do danego przedszkola lub szkoły

50

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym lub dziecko samotnego rodzica/ opiekuna prawnego, pracującego lub studiującego w systemie dziennym

40

3.

Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego

35

4.

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym

30

5.

Kryterium dochodowe – dochód na członka rodziny (w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych):

 

Dochód:  poniżej 100 % (poniżej 674 zł)

6

od 100 %  -  poniżej 150 % – od 674,00 zł – 1010,99 zł 

5

od 150 % -   poniżej 200 %  –  1011,00 zł – 1347,99 zł

4

od 200 % - poniżej 250 % - 1348,00 – 1684,99 zł

3

od 250 % - poniżej 300 %  - od 1685,00 zł – 2021,99 zł

2

od 300 % - od 2022,00 zł

1

 

 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.

 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 ustawy prawo oświatowe).

 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 ustawy prawo oświatowe).

 • Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U. z 2022 poz. 615) z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w art. 27, art.. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 poz. 2647), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ustawy prawo oświatowe):

1)  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 poz. 100).

3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 poz.1577).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

Kryteria samorządowe potwierdzane są odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy o prawo oświatowe)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2022 poz. 1577).

 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 626

sekretariat.eoz@um.kielce.pl

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. adresy mailowe.docx DOCX 19,82 KB
2. karta kontynuacji 2023.doc DOC 64 KB
Powrót na początek strony