Żłobki

Zasady rekrutacji do Żłobków Samorządowych Miasta Kielce na rok 2022/23

 

Rekrutacja do Żłobków Samorządowych Miasta Kielce odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie https://naboredu.kielce.eu

 1. Informację o żłobkach samorządowych można uzyskać na stronie internetowej https://bipum.kielce.eu/jednostki-organizacyjne/opieka-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3/
 2. System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w Ustawie z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w statutach i regulaminach organizacyjnych żłobków.
 3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Żłobka powołuje komisję rekrutacyjną.
 4. Dziecko przyjmowane jest do żłobka na okres 3-letniej opieki. W kolejnych latach Rodzice/Opiekunowie prawni potwierdzają jedynie wolę kontynuacji korzystania z opieki poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji pobytu w żłobku, w terminie i na zasadach określonych w harmonogramie naboru na kolejny rok.
 5. Zapisy prowadzone są na pozostałe wolne miejsca opieki.
 6. W trakcie rekrutacji Rodzic/Opiekun prawny może wybrać tylko jeden żłobek.
 7. Nabór odbywa się raz w roku w terminach określonych w harmonogramie.
 8. Do żłobków przyjmowane są dzieci, które na dzień 1 września danego roku ukończą 20 tydzień życia. Do Filii Żłobka Samorządowego Nr 13 przyjmowane są dzieci, które na dzień 1 września danego roku ukończą 20 miesiąc życia.
 9. Rodzic/Opiekun prawny, chcący zapisać dziecko do żłobka, loguje się w systemie elektronicznym:
  • wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka,
  • wskazuje wybrany żłobek,
  • drukuje wypełniony wniosek, który wraz z dokumentami w wersji papierowej potwierdzającymi spełnianie kryteriów, składa do wybranej placówki w terminie określonym w harmonogramie naboru. Wniosek wypełniony tylko drogą elektroniczną, a niezłożony do żłobka w wyznaczonym terminie, nie bierze udziału w procesie rekrutacji,
  • podczas wypełniania wniosku drogą elektroniczną, system pozwoli na założenie konta Rodzicowi/ Opiekunowi prawnemu, w celu sprawdzania aktualnego stanu wniosku.
 1. W momencie pojawienia się wolnego miejsca w danej grupie wiekowej w trakcie trwania roku, przyjmuje się dziecko z listy wniosków rezerwowych.

Harmonogram rekrutacji przewiduje następujące etapy:

Od 19 kwietnia do 29 kwietnia 2022 godz. 12.00 – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do żłobka potwierdzają chęć kontynuacji opieki żłobkowej w następnym roku poprzez ponowne logowanie dziecka w systemie rekrutacyjnym oraz złożenie pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji pobytu w żłobku do 29 kwietnia 2022r. do godz. 15.00.

Od 4 maja do 13 maja 2022 godz. 12.00 – Rodzice/Opiekunowie prawni po raz pierwszy zapisujący dziecko do żłobka, Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci znajdujących się na listach rezerwowych oraz Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci pobierających Kielecki Bon Żłobkowy chcący ponownie zapisać dziecko do żłobka samorządowego, wprowadzają dane dziecka do systemu elektronicznego naboru dostępnego na stronie https://naboredu.kielce.eu następnie po wydrukowaniu i potwierdzeniu wniosku dostarczają go do wybranej placówki do dnia 13 maja 2022r. do godz. 15.00.

27 maja 2022 godz. 14:30 – ogłoszenie wyników rekrutacji, poprzez wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i nie przyjętych oraz możliwość sprawdzenia w systemie statusu wniosku po zalogowaniu się na swoje konto.

Od 1 czerwca do 3 czerwca 2022 – Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych mają obowiązek potwierdzenia woli korzystania z opieki w żłobku poprzez złożenie pisemnego potwierdzenia na druku pobranym z systemu lub bezpośrednio w żłobku.

Brak potwierdzenia w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

 1. Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:
  • ilości uzyskanych punktów w procesie rekrutacji,
  • ilości wolnych miejsc w konkretnym żłobku oraz w danej grupie wiekowej,
  • kolejności zgłoszenia dziecka w systemie.

Kryteria punktowe brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Dziecko z rodziny wielodzietnej – 20 pkt.
 • Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wymagające szczególnej opieki /to w szczególności dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie
  o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie, które powstały w wieku prenatalnym lub w czasie porodu lub zostały zakwalifikowane przez podmiot prowadzący instytucję na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty zawierającego wskazanie do objęcia szczególną opieką na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty zawierającego wskazanie do objęcia szczególną opieką/ -20 pkt.
 • Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie wychowujących pracujących lub studiujących/uczących się w systemie dziennym - 20 pkt.
 • Dziecko z rodziny zastępczej – 20 pkt.
 • Dziecko samotnie wychowywane przez matkę/ojca/opiekuna prawnego – 10 pkt.
 • Dziecko oczekujące na liście rezerwowej z ubiegłego roku zalogowane do systemu oraz potwierdzone w okresie do 15 lutego 2022r.- 5 pkt. (kryterium obowiązujące wyłącznie w roku 2022),
 • Dziecko jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym – 5 pkt.
 • Dziecko z rodziny w której wychowywane są dzieci niepełnosprawne – 5 pkt.
 • Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub posiadające przeciwwskazania do odbycia szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych oraz dzieci u których lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.
 • Dziecko posiadające rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego żłobka – 3 pkt.

 

 1. Dopuszcza się przyjęcie dziecka poza wszelką kolejnością w przypadku sytuacji losowej (m. in. na wniosek Sądu Rodzinnego czy MOPR-u).
 2. Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wymagające szczególnej opieki, przyjmowane jest do żłobka w zależności od możliwości zapewnienia opieki jakiej wymaga w swojej niesprawności.
 3. Dzieci spoza terenu Kielc mogą być przyjmowane na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Miasta Kielce.
 4. Rodzice /Opiekunowie prawni są zobowiązani udokumentować stan faktyczny podany we wniosku.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
  oraz braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, dane kryterium
  nie zostanie uwzględnione.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka,
 • oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem do objęcia dziecka szczególną opieką (do wglądu) wraz z oświadczeniem o udostępnieniu danych osobowych /MALUCH+/ lub oświadczenie o posiadaniu niepełnosprawności przez rodzica lub rodzeństwo,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2021r. poz. 159 t.j.),
 • oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym, przeciwwskazaniu do odbycia szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu,

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579).

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej/Dyrektor może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez niego.


Miasto Kielce realizuje rządowy program Maluch+ - Zobacz szczegóły

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki

ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 626

sekretariat.eoz@um.kielce.pl

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Oświadczenie o poddaniu dziecka obowiazkowym szczepieniom ochronnym PDF 185,18 KB
2. Oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub objęciu dziecka szczególną opieką PDF 281,7 KB
3. Oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności rodzica lub rodzeństwa PDF 177,38 KB
4. Oświadczenie o równoczesnym pobycie w żłobku drugiego dziecka DOCX 12,2 KB
5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka PDF 246,56 KB
6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka PDF 185 KB
7. Potwierdzenie woli zapisu kontynuacji DOCX 15,25 KB
Powrót na początek strony