Użytkowanie wieczyste

Co to jest użytkowanie wieczyste?

Użytkowanie wieczyste jest czasowym, zbywalnym prawem do korzystania, z wyłączeniem innych osób, z nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego (miasta) lub Skarbu Państwa. Prawo użytkowania wieczystego można przekształcić w prawo własności, przy zachowaniu kilku określonych ustawowo warunków.


Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Jeśli masz nieruchomości w użytkowaniu wieczystym, to z tego tytułu musisz wnosić opłatę roczną. 

Aktualizacja wysokości tej opłaty może zostać zainicjowana na twój wniosek lub przez urząd. Aktualizacja musi być poparta operatem szacunkowym określającym wartość nieruchomości.

Jeśli chcesz zaktualizować opłatę, to musisz złożyć wniosek w formie pisemnej i doręczyć go do 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty rocznej. Twój wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni. Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej. Pamiętaj, że samo złożenie wniosku nie zwalnia Cię z obowiązku wnoszenia opłaty rocznej w dotychczasowej wysokości.

W przypadku stanowiska o aktualizacji opłaty, dotychczasowa opłata roczna zostanie wypowiedziana.

Jeśli aktualizacja następuje z urzędu, w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację, otrzymasz pisemne wypowiedzenie wysokości dotychczasowej opłaty wraz z ofertą przyjęcia nowej opłaty rocznej.

Jeśli nie zgadzasz się z aktualizacją opłaty rocznej możesz złożyć wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

Opłaty za użytkowanie wieczyste należy wnosić na poniższe numery kont:

  • 41 1050 1461 1000 0023 5322 6075 – opłata z tytułu użytkowania wieczystego na gruncie Gminy Kielce;
  • 49 1050 1461 1000 0023 5322 6125 – opłata z tytułu użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonu:

  • 41 36 76 392 (dla nieruchomości miasta Kielce),
  • 41 36 76 540 (dla nieruchomości Skarbu Państwa)

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - nieruchomości mieszkaniowe

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego dla wszystkich nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało ustawowo przekształcone w prawo własności.

Nowi właściciele zobowiązani zostali do wniesienia "opłaty przekształceniowej". Jej wysokość jest taka sama, jak wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłatę trzeba wnosić przez 20 kolejnych lat. "Opłatę przekształceniową" można także wnieść w całości, wówczas jej wysokość to iloczyn wysokości opłaty rocznej i liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat. Przykładowo, jeśli Twoja opłata roczna wynosi 400 zł a liczba lat do spłaty to 18, wysokość jednorazowej "opłaty przekształceniowej" wyniesie 400 zł x 18 lat = 7 200 zł.

Warto wiedzieć, że jeśli zdecydujesz się wnieść jednorazową "opłatę przekształceniową", możesz skorzystać z bonifikaty. Wysokość bonifikaty wynosi od 60% do 10%, w zależności od tego, w którym roku przekształcenia wniesiesz opłatę. Przykładowo, jeśli Twoja jednorazowa "opłata przekształceniowa" wynosi 7 200 zł, a zdecydujesz się wpłacić ją w trzecim roku po przekształceniu, wysokość Twojej bonifikaty wyniesie 40%. Czyli 7 200 zł x 40% bonifikaty = 4 320 zł.

W niektórych przypadkach bonifikata może wynieść nawet 99%, np. jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, jesteś kombatantem wojennym lub posiadasz Kartę Dużej Rodziny.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a także w Karcie Usług naszego urzędu.

Jeśli chcesz wnieść "opłatę przekształceniową" w całości, zacznij od pisemnego zgłoszenia zamiaru wniesienia takiej opłaty. Druk zgłoszenia znajdziesz tutaj.

Opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności należy wnosić na poniższe numery kont:

  • 56 1050 1461 1000 0024 5152 4926 – opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu, należna Gminie Kielce (wcześniejsze użytkowanie wieczyste na gruncie Gminy Kielce);
  • 49 1050 1461 1000 0023 5322 6125 – opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu, należna Skarbowi Państwa (wcześniejsze użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa).

Szczegółowe informacje uzyskasz w Referacie Obrotu Prawa Użytkowania Wieczystego w Biuletynie Informacji Publicznej. 


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - garaże, nieruchomości rolne

Jeśli chcesz uzyskać prawo własności dla gruntu zabudowanego garażem lub nieruchomości rolnej, wypełnij wniosek. Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Możesz ją wpłacić na konto: Urząd Miasta Kielce Nr 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000. Dowód wniesienia opłaty skarbowej załącz do swojego wniosku.            

Uzupełniony wniosek przynieś do siedziby Urzędu Miasta Kielce lub przyślij na jeden z adresów:

  • 25-303 Kielce, Rynek 1, tel. (41) 36 76 009
  • 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, tel. (41) 36 76 509

Pamiętaj, że do wniosku o przekształcenie trzeba będzie załączyć dodatkowe dokumenty, np. odpis Księgi wieczystej nieruchomości, kserokopię aktu notarialnego, odpis KRS i in. Szczegółowe informacje uzyskasz w Referacie Obrotu Prawa Użytkowania Wieczystego w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Powrót na początek strony