Kierunek lekarski

Kierunek "kierunek lekarski" na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
Fot. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / www.ujk.edu.pl

Kierunek lekarski prowadzony jest na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach od 6 lat. W 2021 r. mury uczelni opuścili pierwsi absolwenci.

Studia trwają 12 semestrów. Absolwenci otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Po ukończeniu studiów przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, a po jego zdaniu uzyskują prawo wykonywania zawodu lekarza, które uprawnia do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz klinikach wyższych uczelni medycznych.

Ukończenie studiów otwiera drogę do podnoszenia kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich oraz kursów uzupełniających i dokształcających w różnych dziedzinach medycznych.

Na kandydatów czeka 100 miejsc na studiach stacjonarnych i 75 miejsc na studiach niestacjonarnych. Oprócz studiów w języku polskim, UJK prowadzi też kierunek lekarski w języku angielskim (English Division).

Powrót na początek strony