31 stycznia upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Informujemy, iż dnia 31 stycznia  upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych..

Termin opłaty, o której mowa w art.  111 ustawy z dnia 26 października 1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest terminem zawitym prawa materialnego, który nie podlega przywróceniu. Terminy płatności opłat zostały określone przez ustawodawcę w sposób ścisły   i jednoznaczny poprzez kalendarzowe oznaczenie ich daty wpływu. Według orzecznictwa sądów administracyjnych do materialnoprawnych terminów wyłączona jest możliwość zastosowania art. 57§ 4 Kpa. W przypadku dokonywania opłaty, o której mowa w art. 11ust.1 za termin dokonania opłaty  w rozumieniu powołanego przepisu należy uznać dzień przyjęcia polecenia przelewu przez bank,                      w którym zlecający przelew  ma rachunek.

Powrót na początek strony