Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RM-06111-230-22).

W związku z Ogłoszeniem nr 1/2023 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Programem, Miasto Kielce ogłasza nabór zgłoszeń o dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Miasto Kielce może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Miasto dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy, tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Miasto Kielce, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakłada się, że spośród 10 możliwych do złożenia przez Miasto Kielce wniosków, o których mowa w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków trzy wnioski będą dotyczyły udzielenia dotacji, a siedem – inwestycji Miasta.

2. W przypadku otrzymania przez Miasto Kielce dofinansowania w ramach ww. Programu na realizację konkretnego zadania Wnioskodawcy tego zadania zostanie udzielona dotacja celowa.

3. Dotacja będzie mogła być przyznana właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych, posiadającym tytuł do zabytku.

4. Zasady składania zgłoszeń o dofinansowanie:

 1. Zgłoszenie o dofinansowanie należy złożyć w sekretariacie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, w terminie do dnia 28.02.2023 r. do godz. 15.00;
 2. Zgłoszenia o dofinansowanie należy składać na wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 3. Wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego. Wnioskodawca musi zapewnić nie mniej niż 2% wkładu własnego;
 4. Wnioskodawca, może złożyć maksymalnie jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekracza kwoty 3 500 000,00 zł.;
 5. Zgłoszenia o dofinansowanie mogą dotyczyć tylko tych zadań, dla których na dzień złożenia przez Miasto Kielce wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców;
 6. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia zgłoszenia o dofinansowanie bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Kielcach;
 7. Zgłoszenie o dofinansowanie powinno być wypełnione czytelnym pismem lub na komputerze;
 8. Zgłoszenie o dofinansowanie musi być opieczętowane i podpisane przez osobę/osoby, która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

5. Zasady wyboru zgłoszeń do dofinansowania:

 1. Wyboru wniosków dokonuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Kielce;
 2. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie;
 3. Złożenie zgłoszenia o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
 4. Miasto Kielce może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji, w przypadku nieuzyskania przez Miasto dofinansowania w ramach Programu.

6. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Udzielenie dotacji i podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Miasto Kielce promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację;
 2. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Miastem Kielce.

7. Rozstrzygnięcie naboru wniosków:

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Miasta Kielce.

8. Prezydent Miasta Kielce zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.

9. Postanowienia końcowe:

 1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, II piętro p. 204 tel. 41 36 76 361.
 2. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 28 lutego 2023 r. nie będą rozpatrywane.

 

Szczegóły programu znajdują się na stronach:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

 

Załącznik - wzór wniosku (format PDF)

Załącznik - wzór wniosku (format DOC)

Powrót na początek strony