Uzyskanie nr PESEL

Rejestracja obywateli Ukrainy i nadawanie nr PESEL:

Urząd Miasta, ul. Szymanowskiego 6, godz. 7:30 – 15:30; tel. 41 36 76 590

W punkcie można za darmo zrobić zdjęcie i skorzystać z pomocy tłumacza.

Wnioski o nadanie nr PESEL należy wypełnić na odpowiednim druku dostępnym na miejscu lub pobranym ze strony (do pobrania) i opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wniosek należy złożyć osobiście.

W przypadku osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o nadanie numeru PESEL może złożyć jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem

Do wniosku należy dołączyć fotografię (kolorową, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii). Fotografię można wykonać bezpłatnie w miejscu składania wniosku.

W celu potwierdzenia tożsamości należy przedstawić dokument ze zdjęciem którym może być:

 • paszport,
 • paszport biometryczny,
 • Karta Polaka,
 • inny dokument ze zdjęciem,
 • w przypadku osób poniżej 18 roku życia również dokument potwierdzający urodzenie,
 • w tym również dokument unieważniony na podstawie którego nastąpiło przekroczenie granicy.

W trakcie nadawania numeru PESEL zostaje pobrana cecha biometryczna - odciski palców.

Uwaga!

Osoby, którym przed 16 marca został już nadany numer PESEL powinny zgłosić się do Urzędu Miasta w Kielcach, przy ul. Szymanowskiego 6 w celu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców, ponieważ zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.


Реєстрація громадян України та надання номера PESEL:

Уряд Міста, вул. Шимановського, 6, 7:30 - 15:30; телефон: 41 36 76 590

У пункті Ви можете безкоштовно сфотографуватися та скористатися допомогою перекладача.

Заяву на присвоєння номерa PESEL слід заповнити на відповідному бланку, який доступний на місці в пункті, або можна завантажити його з веб-сайту та підписати власноручним підписом.

Заяву необхідно подати особисто.

У разі недієздатності або обмеженої дієздатності особи, заяву про присвоєння номера PESEL може подати один із батьків, опікун, куратор, тимчасовий опікун або особа, яка фактично здійснює опіку над дитиною.

До заяви додається фото (кольорове, розміром 35х45 мм, зроблене на світлому фоні, з рівномірним освітленням, включаючи зображення особи від маківки до плечей - так, щоб обличчя охоплювало 70-80% фотографії). Фотографію можна зробити безкоштовно на місці подачі документів.

Для підтвердження особи необхідно пред’явити документ із фотографією, яким може бути:

 • паспорт,
 • біометричний паспорт,
 • карта поляка,
 • інший документ із фотографією,
 • для осіб віком до 18 років свідоцтво про народження,
 • у тому числі документ, в якого закінчився термін дії, але на підставі якого було здійснено перетин кордону.

Під час надання номера PESEL береться  біометрична ознака – відбитки пальців.

Увага!

Особи, яким вже був присвоєний номер PESEL до 16 березня, повинні звернутись до уряду міста Кельце по вул. Шимановського 6, щоб подати фото та пройти процедуру сканування відбитків пальців, оскільки, згідно з законодавством, це необхідно для того, щоб вони мали можливість скористатися фінансовою допомогою передбаченою Законом Польщі про допомогу громадянам України.

 

 

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. wniosek o PESEL dla UKR_wersja 4.pdf PDF 774,79 KB
Powrót na początek strony