Komunikaty Wydziału

13 czerwca 2024 r.

Wydział Komunikacji informuje, że licencje na przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz licencje na taksówkę, które nie zostały zweryfikowane w ustawowym czasie - z dniem 01.07.2024 r. stracą swoją ważność.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123) licencje, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowywały ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przedsiębiorcy posiadający licencje, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 2, wydane przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, byli obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedłożyć organowi licencyjnemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art 6 ust. 1 pkt 2 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Przedsiębiorcy, którzy w wyznaczonym terminie do dnia 31 marca 2024 r. nie złożyli wymaganego wniosku o weryfikację licencji tracą uprawnienia wynikające z przedmiotowych licencji z dniem 01.07.2024 r.

W przypadku chęci kontynuowania działalności transportowej należy złożyć wniosek o udzielenie stosownej licencji wraz z kompletem wymaganych dokumentów i opłatą za udzielenie licencji. Wnioski można pobrać z oficjalnej strony Urzędu Miasta Kielce lub w Wydziale Komunikacji Stanowisko ds. Transportu pokój numer 235 (Rynek 1). Telefon kontaktowy 41 3676 235.

 


10 czerwca 2024 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 22 lipca 2023 r. przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023r. poz. 1394), które przewidują AUTOMATYCZNE WYGASZENIE DECYZJI O REJESTRACJI POJAZDÓW, Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Kielce poniżej informuje.

Decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.

Automatyczne wygaśnięcie decyzji, o których mowa powyżej, nie dotyczy pojazdów zabytkowych.

Pojazdy, dla których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone, będą podlegały powtórnej rejestracji w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji pojazdu; związanych z ubezpieczeniem oraz badaniem technicznym pojazdu (jeśli dotyczy).

 

Wykaz pojazdów, których decyzje o rejestracji zostały wygaszone dnia 10.06.2024 roku znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce TUTAJ.

 


6 lutego 2024 r.

Wydział Komunikacji przypomina, że od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie rejestracji pojazdów oraz administracyjnych kar finansowych

Czynność Termin - Osoby fizyczne - Pozostali właściciele niebędący przedsiębiorcami prowadzącymi obrót pojazdami Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami
Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w terminie (w tym nieuzupełnienie braków wniosku w wyznaczonym terminie - 14 dni) 30 dni:
- osoby fizyczne
- pozostali właściciele niebędący przedsiębiorcami prowadzącymi obrót pojazdami
500 zł
90 dni:
– przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami
1000 zł
Przekroczenie terminu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu 180 dni 1000 zł 2000 zł
Niezgłoszenie w terminie zbycia pojazdu zarejestrowanego na terenie RP 30 dni 250 zł 250 zł

 

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Zniesiony zostaje obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu w Wydziale Komunikacji, który zastąpiono obowiązkiem złożenia wniosku przez właściciela o rejestrację pojazdu.

Osoby fizyczne i pozostali właściciele pojazdów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu pojazdami, powinni złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:

 • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami termin ten wynosi 90 dni.

Jeśli pojazd został nabyty w drodze spadku, termin biegnie od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Nie zawsze na właścicielu pojazdu będzie ciążył obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Nie trzeba składać wniosku o rejestrację, gdy:

 • właściciel pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub nabytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokona zbycia pojazdu przed upływem terminu na złożenie wniosku o rejestrację
 • zostało wydane zaświadczenie o demontażu pojazdu
 • właścicielem nowego pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów.

Nadal pozostaje obowiązek zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. Termin na takie zawiadomienie dla wszystkich właścicieli pojazdów wynosi 30 dni. Zbycie pojazdu należy zgłosić u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. W przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczające jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Zmianie ulegają także przepisy dotyczące administracyjnych kar finansowych za niedopełnienie wyżej wymienionych obowiązków:

Za niezawiadomienie organu rejestrującego o zbyciu w terminie 30 dni pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP przewidziano karę pieniężną w wysokości 250 zł.

Za niezłożenie przez osobę fizyczną lub innego właściciela, w tym przedsiębiorcę nieprowadzącego działalności gospodarczej w zakresie obrotu pojazdami wniosku o rejestrację pojazdu w wymaganym ustawowo terminie, ale nieprzekraczającym 180 dni, kara będzie wynosić 500 zł, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami 1000 zł.

W sytuacji niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie, ale przekraczającym 180 dni, kara dla osób fizycznych i pozostałych właścicieli, w tym przedsiębiorców nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie obrotu pojazdami będzie wynosić 1000 zł, a dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami 2000 zł.

 

 


(19.10.2023)

Wydział Komunikacji informuję, że dnia 17.09.2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.1123), która nakłada na przedsiębiorców posiadających licencje na przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz licencje na taksówkę, obowiązek przedłożenia organowi licencyjnemu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych odpowiednio w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej w art 2, czyli ustawy o transporcie drogowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W związku z powyższym przedsiębiorcy posiadający w/w licencje mają obowiązek w okresie do dnia 31.03.2024 r. przedłożyć organowi licencyjnemu następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem dokumentów do weryfikacji, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym, czyli:
 • Oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (do wglądu),
 • Oryginał orzeczenia psychologicznego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (do wglądu),
 • Odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdami samochodowym (kserokopia polskiego prawa jazdy lub do wglądu oryginał zagranicznego prawa jazdy.

W/w dokumenty wraz z wnioskiem o weryfikację należy przedstawić w Wydziale Komunikacji Stanowisko ds. Transportu, 25-303 Kielce, Rynek 1 pokój numer 235, w godzinach 8.00 – 15.00.

W przypadku niepoddania się weryfikacji licencje wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123), zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024r.

Po tym terminie licencje nie zweryfikowane tracą ważność z mocy prawa.

 


 (14.09.2023)

Jeśli nabyłeś lub zbyłeś pojazd dotychczas zarejestrowany w Polsce, powiadom nas o tym. Masz na to 30 dni od dnia nabycia/zbycia pojazdu. W tym celu złóż zawiadomienie, w którym określisz dzień nabycia/zbycia pojazdu, jego markę, nr rejestracyjny oraz nr VIN/nadwozia/podwozia/ramy. 

Zawiadomienie wyślij przez Internet przy pomocy Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej. Możesz je też dostarczyć do Urzędu osobiście lub pocztą tradycyjną. W celu złożenia elektronicznego zawiadomienia potrzebujesz profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, które pozwolą potwierdzić Twoją tożsamość. Pamiętaj również o aktualizacji ubezpieczenia OC pojazdu. Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu to coś, o czym warto pamiętać. Za niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie, tj. 30 dni od nabycia/zbycia pojazdu, można zapłacić karę od 200 do 1000 zł.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 116, a wzór zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


 (23.12.2022)

Zmiana stawek za przejazdy taksówkami

Wydział Komunikacji informuje, że w dniu 1 grudnia 2022 r. Rada Miasta Kielce podjęła Uchwałę Nr LXIX/1384/2022 w sprawie zmiany uchwały nr LI/1013/2021 w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na obszarze Miasta Kielce. Uchwała będzie obowiązywać od dnia 12.01.2023 r.

Opłata początkowa za wynajęcie taksówki wyniesie 9 złotych. Z kolei opłata za godzinę postoju 60 złotych.

Uchwała nr LXIX/1384/2022 z dnia 2022-12-01 w sprawie zmiany uchwały nr LI/1013/2021 w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na obszarze Miasta Kielce.

 


(08.09.2022)

WYPOWIEDZ SIĘ – ankieta na temat stawek w przewozach taksówką na terenie Kielc

W lipcu 2022 roku Świętokrzyskie Zrzeszenie Transportu i Usług w Kielcach w uzgodnieniu z Krajową Izbą Gospodarczą Taksówkarzy Taxi „Region Świętokrzyski” i Radio Taxi Alfa wystąpiło z wnioskiem do Prezydenta Kielc o przygotowanie propozycji zmiany w uchwale w sprawie cen maksymalnych w przewozach taksówką w Kielcach. Regulacja w tym zakresie została dokonana we wrześniu 2021 roku uchwałą LI/1013/2021 z dnia 16 września 2021 roku w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na obszarze miasta Kielce.

Taksówkarze wnioskują o podwyższenie opłaty (początkowej) za wynajem taksówki z 6 zł na 9 zł oraz o podwyższenie stawki opłaty za jedną godzinę postoju wynajętej taksówki z 40 zł na 60 zł. Bez zmian natomiast pozostałyby stawki KILOMETROWE za świadczone przewozy.

Wniosek uzasadniony jest znaczącym wzrostem kosztów prowadzenia działalności tj: wzrostem cen paliw, wzrost cen części zamiennych i kosztów eksploatacji oraz naprawy samochodów, wzrost opłat ZUS, wzrost cen żywności i opłat bieżących, gwałtowny wzrost inflacji.

W związku z powyższym, w serwisie WYPOWIEDZ SIĘ na portalu IDEA KIELCE została przygotowana krótka ankieta dla taksówkarzy i klientów taksówek w kwestii wypowiedzenia się w zakresie przedstawionej propozycji. Prosimy o wypowiedzi do 30 września 2022 roku.

Link do ankiety znajduje się TUTAJ.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Obsługi Mieszkańców

Rynek 1

25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 230

sekretariat.komunikacja@um.kielce.pl
http://kielce.eu

Powrót na początek strony