Komunikaty Wydziału

(19.10.2023)

Wydział Komunikacji informuję, że dnia 17.09.2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.1123), która nakłada na przedsiębiorców posiadających licencje na przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz licencje na taksówkę, obowiązek przedłożenia organowi licencyjnemu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych odpowiednio w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy zmienianej w art 2, czyli ustawy o transporcie drogowym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W związku z powyższym przedsiębiorcy posiadający w/w licencje mają obowiązek w okresie do dnia 31.03.2024 r. przedłożyć organowi licencyjnemu następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem dokumentów do weryfikacji, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
  2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym, czyli:
  • Oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (do wglądu),
  • Oryginał orzeczenia psychologicznego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (do wglądu),
  • Odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdami samochodowym (kserokopia polskiego prawa jazdy lub do wglądu oryginał zagranicznego prawa jazdy.

W/w dokumenty wraz z wnioskiem o weryfikację należy przedstawić w Wydziale Komunikacji Stanowisko ds. Transportu, 25-303 Kielce, Rynek 1 pokój numer 235, w godzinach 8.00 – 15.00.

W przypadku niepoddania się weryfikacji licencje wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123), zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024r.

Po tym terminie licencje nie zweryfikowane tracą ważność z mocy prawa.

 


 

(14.09.2023)

Jeśli nabyłeś lub zbyłeś pojazd dotychczas zarejestrowany w Polsce, powiadom nas o tym. Masz na to 30 dni od dnia nabycia/zbycia pojazdu. W tym celu złóż zawiadomienie, w którym określisz dzień nabycia/zbycia pojazdu, jego markę, nr rejestracyjny oraz nr VIN/nadwozia/podwozia/ramy. 

Zawiadomienie wyślij przez Internet przy pomocy Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej. Możesz je też dostarczyć do Urzędu osobiście lub pocztą tradycyjną. W celu złożenia elektronicznego zawiadomienia potrzebujesz profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, które pozwolą potwierdzić Twoją tożsamość. Pamiętaj również o aktualizacji ubezpieczenia OC pojazdu. Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu to coś, o czym warto pamiętać. Za niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie, tj. 30 dni od nabycia/zbycia pojazdu, można zapłacić karę od 200 do 1000 zł.

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 116, a wzór zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 


 

 

(23.12.2022)

Zmiana stawek za przejazdy taksówkami

Wydział Komunikacji informuje, że w dniu 1 grudnia 2022 r. Rada Miasta Kielce podjęła Uchwałę Nr LXIX/1384/2022 w sprawie zmiany uchwały nr LI/1013/2021 w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na obszarze Miasta Kielce. Uchwała będzie obowiązywać od dnia 12.01.2023 r.

Opłata początkowa za wynajęcie taksówki wyniesie 9 złotych. Z kolei opłata za godzinę postoju 60 złotych.

Uchwała nr LXIX/1384/2022 z dnia 2022-12-01 w sprawie zmiany uchwały nr LI/1013/2021 w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na obszarze Miasta Kielce.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

(08.09.2022)

WYPOWIEDZ SIĘ – ankieta na temat stawek w przewozach taksówką na terenie Kielc

W lipcu 2022 roku Świętokrzyskie Zrzeszenie Transportu i Usług w Kielcach w uzgodnieniu z Krajową Izbą Gospodarczą Taksówkarzy Taxi „Region Świętokrzyski” i Radio Taxi Alfa wystąpiło z wnioskiem do Prezydenta Kielc o przygotowanie propozycji zmiany w uchwale w sprawie cen maksymalnych w przewozach taksówką w Kielcach. Regulacja w tym zakresie została dokonana we wrześniu 2021 roku uchwałą LI/1013/2021 z dnia 16 września 2021 roku w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na obszarze miasta Kielce.

Taksówkarze wnioskują o podwyższenie opłaty (początkowej) za wynajem taksówki z 6 zł na 9 zł oraz o podwyższenie stawki opłaty za jedną godzinę postoju wynajętej taksówki z 40 zł na 60 zł. Bez zmian natomiast pozostałyby stawki KILOMETROWE za świadczone przewozy.

Wniosek uzasadniony jest znaczącym wzrostem kosztów prowadzenia działalności tj: wzrostem cen paliw, wzrost cen części zamiennych i kosztów eksploatacji oraz naprawy samochodów, wzrost opłat ZUS, wzrost cen żywności i opłat bieżących, gwałtowny wzrost inflacji.

W związku z powyższym, w serwisie WYPOWIEDZ SIĘ na portalu IDEA KIELCE została przygotowana krótka ankieta dla taksówkarzy i klientów taksówek w kwestii wypowiedzenia się w zakresie przedstawionej propozycji. Prosimy o wypowiedzi do 30 września 2022 roku.

Link do ankiety znajduje się TUTAJ.

 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Komunikacji

Rynek 1

25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 230

sekretariat.komunikacja@um.kielce.pl
http://kielce.eu

Powrót na początek strony