Klauzula RODO

W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, informuje się, że:

  1. Administratorem danych osobowych osoby uprawnionej jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;
  2. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych, osoba uprawniona może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl;
  3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej;
  4. Odbiorcami danych osobowych osoby uprawnionej mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem, a tym podmiotem;
  5. Podanie danych jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
  6. Przekazane przez osobę uprawnioną dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi i przechowywane przez niezbędny okres archiwizacji, określony obowiązującymi przepisami prawa oraz ze względu bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  7. Osobie uprawnionej przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych;
  8. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych osoby uprawnionej przez Administratora, przysługuje jej prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. Dane osobowe osoby uprawnionej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dane adresowe

Prezydent Miasta Kielc

Rynek 1
Pokój 105
25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 105
fax: 41 34 42 763


prezydent@um.kielce.pl

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM DO OBSŁUGI NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.docx DOCX 15.29 KB
2. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE OŚWIADCZEŃ.docx DOCX 15.96 KB
Powrót na początek strony